ReadyPlanet.com
dot
dot
วัดตระพังทอง
dot
bulletประวัติวัด ฉบับสืบค้น
bulletตำนานอุโบสถวัดตระพังทอง
bulletรอยพระพุทธบาท
bulletสิ่งสักการะบูชา
bulletพระร่วง ขอมดำดิน
bulletมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการตาย
bulletเบญจศีล เบญจธรรม
bulletประวัติศาสตร์ชุมชนเมืองเก่าเมื่อ ๑๐๐ ปี
bulletประวัติลอยกระทงสุโขทัย
bulletบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
bulletWat Tra Phang Thong Temple, Sukhothai Old Town
bulletพระประธานปางมารวิชัย หน้าตัก ๖๙ นิ้ว
dot
ข้อมูลอาคารสถานที่
dot
bulletศาลาพิบูลวราศรัย
bulletศาลาพระร่วง-ขอมดำดิน
bulletศาลากสิกร
bulletอุโบสถเกาะกลางน้ำ
bulletศาลาวิมลประชาสรรค์
bulletเมรุ
dot
ตำนานพระร่วง
dot
bulletข้าวตอกพระร่วง
bulletพระร่วงหลังรางปืน
bulletสุภาษิตพระร่วง
bulletทำนบพระร่วง
dot
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
dot
bulletวันวิสาขบูชา
bulletวันมาฆบูชา
bulletวันอาสาฬหบูชา
bulletวันเข้าพรรษา
bulletวันออกพรรษา
bulletวันอัฏฐมีบูชา
bulletวันพระ-วันโกน
dot
ทศชาติชาดก
dot
bulletพระเตมีย์ชาดก
bulletพระมหาชนกชาดก
bulletพระสุวรรณสามชาดก
bulletพระเนมิราชชาดก
bulletพระมโหสถบัณฑิตชาดก
bulletพระภูริทัตต์ชาดก
bulletพระจันทกุมารชาดก
bulletพระนารทดาบสชาดก
bulletพระวิทูรบัณฑิตชาดก
bulletพระเวสสันดรชาดก
dot
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อปต.)
dot
bulletแนะนำหน่วย อ.ป.ต.
bulletระเบียบมหาเถรสมาคม
bulletหน่วยอบรมประชาชนตำบล ๖๑
dot
เทศกาลงานประเพณี
dot
bulletตรุษสามสงกรานต์สี่
dot
ติดต่อสอบถาม

dot
bulletโรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดคระพังทอง
แนะนำหน่วย อ.ป.ต.

 

แนะนำหน่วย   อ.ป.ต.
………………….
                หน่วย อ.ป.ต.” เป็นชื่อย่อมาจาก หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล เป็นความริเริ่มของคณะสงฆ์ซึ่งมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรมการศาสนาก่อตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ ๕ ประการ คือ
๑.     เพื่อสงเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ตำบลที่หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลตั้งอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ช่วยเหลือตนเองให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ
๒.   เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงานราชการ ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญในทุก ๆ ด้าน ร่วมกัน เช่น การศึกษา ศีลธรรม วัฒนธรรม ตลอดจนอาชีพต่างๆ เป็นต้น
๓.     เพื่อเป็นศูนย์รวมความคิดและการแสดงออกในการพัฒนาชุมชนของประชาชนทุกหมู่เหล่า
๔.     เพื่อเป็นศูนย์รวมพลังความสามัคคี ในการช่วยเหลื่อซึ่งกันและกัน
๕.     เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ในการรับข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลอย่างถูกต้อง
เพื่อให้วัตถุประสงค์ทั้ง ๕ ประการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลจำเป็นต้องปรับบทบาทของหน่วยงานให้มีความ คล่องตัว โดยการจัดตั้งองค์กรในรูปของคณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล พุทธศักราช ๒๕๑๘ และกรมการศาสนาได้วางหลักการและแนวทาง ในการพัฒนาด้านการศาสนา โดยเฉพาะ พระพุทธศาสนาไว้ ๕ ประการ คือ
๑.ประชาชนต้องได้รับการพัฒนาจิตใจให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจและปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข โดยมีการเผยแผ่หลักธรรมไปสู่ประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายกว้างขวางและต่อเนื่อง
๒.การศึกษาของคณะสงฆ์ต้องปฏิรูปและยกระดับให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นรวมทั้งขยายผลออกไปให้กว้างขวางทั่วถึงทุกวัด
๓.ศาสนสถานสำหรับพุทธศาสนาคือ วัด    ต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นแกนนำในการเผยแผ่หลักธรรมและให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน สามารถสงเคราะห์เกื้อกูลชุมชนในทุก ๆ ด้านที่ไม่ขัดต่อข้อกฎหมายและพระธรรมวินัย
๔.ระดมสรรพกำลังจากศาสนิกชน และองค์กรทางพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ให้มีส่วนร่วมทำนุบำรุงอุปถัมภ์ในกิจกรรมทางศาสนา ซึ่งถือว่าเป็นภาระหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนทุกคน รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างองค์กรทางพระพุทธศาสนาด้วยกันและองค์กรทางศาสนาอื่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพที่ยั่งยืน
๕.เร่งรัดพัฒนาการด้านบริหารงานศาสนา เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของศสานา และเพื่อให้บุคลากรทางศาสนาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการะแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข
วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210 , 085-052-3797 traphangthong@hotmail.com