ReadyPlanet.com
dot
dot
วัดตระพังทอง
dot
bulletประวัติวัด ฉบับสืบค้น
bulletตำนานอุโบสถวัดตระพังทอง
bulletรอยพระพุทธบาท
bulletสิ่งสักการะบูชา
bulletพระร่วง ขอมดำดิน
bulletมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการตาย
bulletเบญจศีล เบญจธรรม
bulletประวัติศาสตร์ชุมชนเมืองเก่าเมื่อ ๑๐๐ ปี
bulletประวัติลอยกระทงสุโขทัย
dot
ข้อมูลอาคารสถานที่
dot
bulletศาลาพิบูลวราศรัย
bulletศาลาพระร่วง-ขอมดำดิน
bulletศาลากสิกร
bulletอุโบสถเกาะกลางน้ำ
bulletศาลาวิมลประชาสรรค์
bulletเมรุ
dot
ตำนานพระร่วง
dot
bulletข้าวตอกพระร่วง
bulletพระร่วงหลังรางปืน
bulletสุภาษิตพระร่วง
bulletทำนบพระร่วง
dot
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
dot
bulletวันวิสาขบูชา
bulletวันมาฆบูชา
bulletวันอาสาฬหบูชา
bulletวันเข้าพรรษา
bulletวันออกพรรษา
bulletวันอัฏฐมีบูชา
bulletวันพระ-วันโกน
dot
ทศชาติชาดก
dot
bulletพระเตมีย์ชาดก
bulletพระมหาชนกชาดก
bulletพระสุวรรณสามชาดก
bulletพระเนมิราชชาดก
bulletพระมโหสถบัณฑิตชาดก
bulletพระภูริทัตต์ชาดก
bulletพระจันทกุมารชาดก
bulletพระนารทดาบสชาดก
bulletพระวิทูรบัณฑิตชาดก
bulletพระเวสสันดรชาดก
dot
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อปต.)
dot
bulletแนะนำหน่วย อ.ป.ต.
bulletระเบียบมหาเถรสมาคม
dot
เทศกาลงานประเพณี
dot
bulletตรุษสามสงกรานต์สี่
dot
ติดต่อสอบถาม

dot
bulletโรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดคระพังทอง
อัพยยศัพท์ article

 

อัพยยศัพท์
๑๘อัพยยศัพท์ คือ  ศัพท์ที่แจกด้วยวิภัตติเหมือนนามนามไม่ได้ คงรูปอยู่อย่างเดิมแบ่งเป็น  พวก  คือ 
อุปสัค ๑ นิบาต ๑ ปัจจัย ๑. (ใช้ลง  ข้างหน้ากลางท้าย  ตามลำดับ)
๑๙. อุปสัค  แปลว่า ขัดข้อง  ใช้นำหน้านามนามและกิริยาให้วิเศษขึ้น มี ๒๐ ตัว คือ
                อติ                         ยิ่ง  เกิน ล่วง                                                         ทุ             ชั่ว  ยาก
                อธิ                           ยิ่ง ใหญ่  ทับ                                                        นิ             เข้า  ลง
                อนุ                          น้อย ภายหลัง ตาม                                             นิ             ไม่มี  ออก
                อป                          ปราศ  หลีก                                                                        ทั่ว  ข้างหน้า ก่อน ออก
                อปิ หรือ ปิ             ใกล้  บน                                                                ปฏิ          เฉพาะ ตอบ  ทวน กลับ
                อภิ                          ยิ่ง ใหญ่ จำเพาะ ข้างหน้า                               ปรา         กลับความ
                อว หรือ โอ            ลง                                                                           ปริ           รอบ
                อา                           ทั่ว ยิ่ง  กลับความ                                                วิ             วิเศษ  แจ้ง ต่าง
                อุ                             ขึ้น  นอก                                                               สํ             พร้อม  กับ ดี
                อุป                          เข้าไป ใกล้  มั่น                                                   สุ             ดี งาม  ง่าย
๒๐นิบาต  แปลว่า ตกลง ได้แก่ตกลงในระหว่างนามศัพท์บ้าง  กิริยาศัพท์บ้าง ใช้บอกอาลปนะ กาล ที่   
        ปริเฉท อุปไมย ปฏิเสธ  ความได้ยินเล่าลือ ความปริกัป ความถาม ความรับ ความเตือน เป็นต้น.
๒๑ปัจจัย คือ เครื่องปรุงแต่ง ใช้ลงท้ายนามศัพท์ และธาตุ มี  ๒๒ ตัว คือ  โต-ตฺร-ตฺถ---ธิ-หึ-หํ-
        หิญฺจนํ--ทา-ทานิรหิ-ธุนา-ทาจนํ-ชฺช-ชฺชุ-เตฺว-ตุ-ตูน-ตฺวา-ตฺวาน.
๒๒โต ปัจจัย เป็นเครื่องหมายตติยาวิภัตติ  แปลว่า ข้าง เช่น ปุรโต ข้างหน้า ปจฺฉโต ข้างหลัง.
            เป็นเครื่องหมาย ปัญจมีวิภัตติ  แปลว่า แต่ เช่น สพฺพโต แต่-ทั้งปวง(ที่). อญฺญโต  แต่-อื่น (ที่).
๒๓ตฺร-ตฺถ---ธิ-หึ-หํ-หิญฺจนํ- ปัจจัย เป็นเครื่องหมายสัตตมีวิภัตติ แปลตามสัตตมี
        วิภัตติ เช่น    สพฺพตฺถ  ใน - ทั้งปวง (ที่) เป็นต้น.
๒๔ทา-ทานิ-รหิ-ธุนา-ทาจนํ-ชฺช-ชฺชุ  ปัจจัย  เป็นเครื่องสัตตมีวิภัตติลงในกาล เช่น สพฺพทา ในกาลทั้ง
          ปวง  และ  สทา  ในกาลทุกเมื่อ  เป็นต้น. 
๒๕ปัจจัยที่เป็นกิริยากิตก์  ตัว คือ เตฺว-ตุ-ตูน-ตฺวา-และตฺวานใช้ต่างกันดังนี้  คือ
                เตฺว ลงท้ายธาตุ  เป็นเครื่องหมายจตุตถีวิภัตติ แปลว่า เพื่อ เช่น กาเตฺว เพื่ออันทำ.
                ตุ  ลงท้ายด้วยธาตุ เป็นเครื่องหมาย  ปฐมาวิภัตติ แปลว่า อันว่า   เช่น กาตุ  แปลว่า . การกระทำ.
และเป็นเครื่อง หมาย  จตุตถีวิภัตติ แปลว่า เพื่อ เช่น กาตุ  เพื่ออันทำ คนฺตุ  เพื่อการไป.
                ส่วน ตูน-ตฺวา-ตฺวานลงท้ายธาตุ เป็นเครื่องหมายกาล แปลว่า แล้ว หรือครั้นแล้ว เช่น
กาตูน-กตฺวา-กตฺวาน แปลว่า กระทำแล้ว  หรือครั้นกระทำแล้ว.
๒๖ปัจจัย ๑๗  ตัวตั้งแต่ โต ถึง ชฺชุ เรียกว่า ปัจจัยนาม เพราะใช้ลงหลังนามศัพท์ ส่วนอีก  ตัวคือตั้งแต่    
         เตฺว  ถึง ตฺวาน เรียกว่า ปัจจัยกิริยากิตก์  เพราะใช้ลงหลังธาตุในกิริยากิตก์.บาลีศึกษา

บาลีคืออะไร ? article
ตัทธิต
สมาส article
กิตก์ article
อาขยาต article
สัพพนาม article
นาม article
สนธิ article
สมัญญาภิธาน articleมรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการะแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข
วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210 , 085-052-3797 traphangthong@hotmail.com