ReadyPlanet.com
dot
dot
วัดตระพังทอง
dot
bulletประวัติวัด ฉบับสืบค้น
bulletตำนานอุโบสถวัดตระพังทอง
bulletรอยพระพุทธบาท
bulletสิ่งสักการะบูชา
bulletพระร่วง ขอมดำดิน
bulletมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการตาย
bulletเบญจศีล เบญจธรรม
bulletประวัติศาสตร์ชุมชนเมืองเก่าเมื่อ ๑๐๐ ปี
bulletประวัติลอยกระทงสุโขทัย
bulletบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
bulletWat Tra Phang Thong Temple, Sukhothai Old Town
bulletพระประธานปางมารวิชัย หน้าตัก ๖๙ นิ้ว
dot
ข้อมูลอาคารสถานที่
dot
bulletศาลาพิบูลวราศรัย
bulletศาลาพระร่วง-ขอมดำดิน
bulletศาลากสิกร
bulletอุโบสถเกาะกลางน้ำ
bulletศาลาวิมลประชาสรรค์
bulletเมรุ
dot
ตำนานพระร่วง
dot
bulletข้าวตอกพระร่วง
bulletพระร่วงหลังรางปืน
bulletสุภาษิตพระร่วง
bulletทำนบพระร่วง
dot
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
dot
bulletวันวิสาขบูชา
bulletวันมาฆบูชา
bulletวันอาสาฬหบูชา
bulletวันเข้าพรรษา
bulletวันออกพรรษา
bulletวันอัฏฐมีบูชา
bulletวันพระ-วันโกน
dot
ทศชาติชาดก
dot
bulletพระเตมีย์ชาดก
bulletพระมหาชนกชาดก
bulletพระสุวรรณสามชาดก
bulletพระเนมิราชชาดก
bulletพระมโหสถบัณฑิตชาดก
bulletพระภูริทัตต์ชาดก
bulletพระจันทกุมารชาดก
bulletพระนารทดาบสชาดก
bulletพระวิทูรบัณฑิตชาดก
bulletพระเวสสันดรชาดก
dot
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อปต.)
dot
bulletแนะนำหน่วย อ.ป.ต.
bulletระเบียบมหาเถรสมาคม
bulletหน่วยอบรมประชาชนตำบล ๖๑
dot
เทศกาลงานประเพณี
dot
bulletตรุษสามสงกรานต์สี่
dot
ติดต่อสอบถาม

dot
bulletโรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดคระพังทอง
สิ่งสักการะบูชา

 

อุโบสถหลวงพ่อขาว วัดตระพังทอง

มณฑปรอยพระพุทธบาท

พระมหาธรรมราชาที่ 1 ลิไท เป็นผู้สร้าง ปี 1902

 

มนัสการรอยพระพุทธบาท ๕ สถาน

หันทะ มะยัง ปาทะลัญชะนะปาฐัง ภะณามะ เส ฯ
 
วันทามิ พุทธัง ภาวะปาระติณณัง,    
                                                   ข้าพเจ้าขอนมัสการพระพุทธเจ้าผู้ข้ามพ้นฝั่งแห่งภพ,
ติโลกะเกตุง ติภะเวกะนาถัง,  
                                                   ผู้เป็นธงชัยของไตรโลกผู้เป็นนาถะอันเอกของไตรภพ,
โยโลกะเสฏโฐ สะกะลัง กิเลสัง, เฉตฺวานะ โพเธสิ ชะนัง อะนันตัง
                                                   ผู้ประเสริฐในโลกตัดกิเลสทั้งสิ้นได้แล้ว, 
                                                   ช่วยปลุกชนหาที่สุดมิได้ ให้ตรัสรู้มรรคผลและนิพพาน.
ยัง นัมมะทายะ นะทิยา  ปุลิเน จะตีเร,       
                                                  รอยพระบาทใดอันพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้,  
                                                  บนหาดทรายแทบฝั่งแม่น้ำนัมมะทา,       
ยัง สัจจะพันธะคิริเก สุมะนา จะลัคเค.                
                                                 รอยพระบาทใดอันพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้,  
                                                 เหนือเขาสัจจพันธ์ และเหนือยอดเขาสุมะนา,
ยัง ตัตถะ โยนะกะปุเร  มุนิโน จะ ปาทัง, 
ตัง ปาทะลัญชะนะมะหัง สิระสา นะมามิ.             
                                                รอยพระบาทใดอันพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ในเมืองโยนะกะ
                                                ข้าพเจ้าขอนมัสการพระบาทและรอยพระบาทนั้น ๆ
                                                ของพระมุนีด้วยเศียรเกล้า.   
สุวัณณะมาลิเก สุวัณณะปัพพะเต, สุมะนะกูเฏ โยนะกะปุเร
นัมมะทายะนะทิยา, ปัญจะปาทะวะรัง ฐานัง อะหัง วันทามิ ทูระโต           
                                               ข้าพเจ้าขอนมัสการสถานที่มีรอยพระบาทอันประเสริฐ ๕ สถาน  
                                               แต่ที่ไกล,   คือที่เขาสุวรรณมาลิก ๑, ที่เขาสุวรรณบรรพต ๑, 
                                               ที่ยอดเขาสุมะนะกูฏ ๑, ที่โยนะกะบุรี ๑, ที่แม่น้ำชื่อนัมมะทา ๑,
อิจเจวะ มัจจันตะ นะมัสสะเนยยัง, นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง.     
                                               ข้าพเจ้าขอนมัสการอยู่ซึ่งพระรัตนตรัยใด,  
                                               อันบุคคลควรไหว้โดยส่วนยิ่งอย่างนี้ด้วยประการฉะนี้.
ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง,    
                                               ได้แล้วฃึ่งกองบุญอันไพบูลย์,   
ตัสสะนุภาเวนะ หะตันตะราโย,    
                                              ขออนุภาพแห่งพระรัตนตรัยนั้น จงขจัดภัยอันตรายเสียเถิด,  
อามันตะยามิ  โว ภิกขะเว,    
                                             ดูก่อนผู้เห็นภัยทั้งหลาย, เราขอเตือนท่านทั้งหลาย 
ปะฏิเวทะยามิ โว ภิกขะเว,     
                                             ดูก่อนผู้เห็นภัยทั้งหลาย,   เราขอให้ท่านทั้งหลายทราบไว้ว่า
ขะยะ วะยะ ธัมมา สังขารา,   
                                             สังขารทั้งหลายมีอันความเสื่อมสิ้นไป เป็นธรรมดา 
อัปปะมาเทนะ  สัมปาเทถาติ.    
                                            ขอให้ท่านทั้งหลาย, จงยังประโยชน์ ตนและประโยชน์ท่าน
                                            ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด
อิติ       
                                            ด้วยประการฉะนี้แล 
 

 มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการะแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข
วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210 , 085-052-3797 traphangthong@hotmail.com