ReadyPlanet.com
dot
dot
วัดตระพังทอง
dot
bulletประวัติวัด ฉบับสืบค้น
bulletตำนานอุโบสถวัดตระพังทอง
bulletรอยพระพุทธบาท
bulletสิ่งสักการะบูชา
bulletพระร่วง ขอมดำดิน
bulletมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการตาย
bulletเบญจศีล เบญจธรรม
bulletประวัติศาสตร์ชุมชนเมืองเก่าเมื่อ ๑๐๐ ปี
bulletประวัติลอยกระทงสุโขทัย
bulletบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
bulletWat Tra Phang Thong Temple, Sukhothai Old Town
bulletพระประธานปางมารวิชัย หน้าตัก ๖๙ นิ้ว
dot
ข้อมูลอาคารสถานที่
dot
bulletศาลาพิบูลวราศรัย
bulletศาลาพระร่วง-ขอมดำดิน
bulletศาลากสิกร
bulletอุโบสถเกาะกลางน้ำ
bulletศาลาวิมลประชาสรรค์
bulletเมรุ
dot
ตำนานพระร่วง
dot
bulletข้าวตอกพระร่วง
bulletพระร่วงหลังรางปืน
bulletสุภาษิตพระร่วง
bulletทำนบพระร่วง
dot
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
dot
bulletวันวิสาขบูชา
bulletวันมาฆบูชา
bulletวันอาสาฬหบูชา
bulletวันเข้าพรรษา
bulletวันออกพรรษา
bulletวันอัฏฐมีบูชา
bulletวันพระ-วันโกน
dot
ทศชาติชาดก
dot
bulletพระเตมีย์ชาดก
bulletพระมหาชนกชาดก
bulletพระสุวรรณสามชาดก
bulletพระเนมิราชชาดก
bulletพระมโหสถบัณฑิตชาดก
bulletพระภูริทัตต์ชาดก
bulletพระจันทกุมารชาดก
bulletพระนารทดาบสชาดก
bulletพระวิทูรบัณฑิตชาดก
bulletพระเวสสันดรชาดก
dot
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อปต.)
dot
bulletแนะนำหน่วย อ.ป.ต.
bulletระเบียบมหาเถรสมาคม
bulletหน่วยอบรมประชาชนตำบล ๖๑
dot
เทศกาลงานประเพณี
dot
bulletตรุษสามสงกรานต์สี่
dot
ติดต่อสอบถาม

dot
bulletโรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดคระพังทอง
ประวัติศาสตร์ชุมชนเมืองเก่าเมื่อ ๑๐๐ ปี

 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้า เรื่องการเปลี่ยนแปลงของงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ

และวิถีชีวิตของคนเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย .....
บทคัดย่อ
หัวข้อการศึกษาค้นคว้า เรื่องการเปลี่ยนแปลงของงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ และวิถีชีวิตของคนเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย
 ผู้ศึกษาค้นคว้า นางภรณี กังวาลและนักเรียนโรงเรียนลิไทพิทยาคม


..........................................................................................................................................................................
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งมาศึกษาวิจัย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชุมชนบ้านเมืองเก่าเมื่อ 100 ปี ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงของงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟและวิถีชีวิตของคนเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย ปัญหาของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบ้านเมืองเก่าซึ่งมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 700 ปี ไม่สามารถจะเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์(ชาติ)เมืองสุโขทัยในอดีต จึงคัดเลือกประเด็นศึกษาที่สำคัญ ๆ ในระยะเวลาที่สามารถจะสืบค้นจากผู้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ประเด็นหลักที่ได้จากการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารประกอบบทสัมภาษณ์

               ยุคที่1 เจ้าคุณโบราณ จากการวิเคราะห์ข้อมูลในทุก ๆ ด้านทำให้เห็นภาพเมืองเก่าสุโขทัยยุคเจ้าคุณโบราณ ย้อนรอยลำดับเหตุการณ์บ้านเมืองเก่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2460- 2496 หลังจากที่เจ้าคุณโบราณเดินทางมาตามคำบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช และจำพรรษาที่วัดราชธานีดูแลโบราณสถานที่เมืองเก่าสุโขทัยและเมืองเก่าศรีสัชนาลัย ผลงานที่ปรากฏ ท่านนำชาวบ้านขุดลอกคลองส่งน้ำหลายครั้ง จนทำให้มีน้ำตระพังทองและตระพังภายในกำแพงเมืองเช่นทุกวันนี้ ปี พ.ศ. 2465 เกิดโรงเรียนวัดตระพังทอง ปี พ.ศ. 2473 สร้างถนนจรดวิถีถ่องเชื่อมจังหวัดตาก-เมืองเก่า มีผู้คนอพยพมาอยู่บ้านเมืองเก่าเพิ่มมากขึ้น ปี พ.ศ. 2476 ได้ฟื้นฟูงานประเพณีลอยกระทงที่วัดตระพังทอง เป็นที่รู้จักของเมืองสุโขทัยและจังหวัด
ใกล้เคียง ท่านได้เก็บรวบรวมโบราณวัตถุจำนวนมากมายและได้มอบหมายให้กรมศิลปากร สร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงในเวลาต่อมา
              ยุคที่ 2 กรมศิลปากร จากการวิเคราะห์ข้อมูลในทุก ๆด้านตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2478 คณะรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสำรวจฟื้นฟูโบราณสถานโบราณวัตถุและมีนโยบายในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำให้มีโครงการฟื้นฟูโบราณสถานโบราณวัตถุในปีพ.ศ. 2496 ได้ส่งกรมศิลปากรคณะแรกเข้ามาได้แก่ นายมะลิ โคกสันเทียะ ต่อมานายนิคม มุสิกคามะ เข้าบริหารจัดการพัฒนาทำให้เกิดเหตุการณ์การเคลื่อนย้ายชุมชนออกจากพื้นที่ทับซ้อนโบราณสถานซึ่งอยู่บริเวณตระพังตระกวน ตระพังเงิน ตระพังสอ ตระพังตาล อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวัดตระกวน มีเรื่องราวการวิวาทบาดหมางประท้วงถึงนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นจนเกิดชุมชนใหม่ เช่น ชุมชนบ้านใหม่ตระพังทอง ชุมชนรามเล็ก
ชุมชนรามใหญ่ และชุมชนลิไท ในที่สุด กรมศิลปากรต้องการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี ทำให้ในเวลาต่อมาปี พ.ศ. 2520 กรมศิลปากรและจังหวัดสุโขทัยได้จัดงานรัฐพิธีขึ้น ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
               ยุคที่ 3 แหล่งมรดกโลก การจากวิเคราะห์พัฒนาการบ้านเมืองเก่าจากยุคเจ้าคุณโบราณ เข้าสู่ยุคกรมศิลปากรจนกระทั่งได้รับยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2534 จากมีบ้านเรือนจำนวน 40-50 หลัง ถึงปัจจุบันมี 2,177 หลัง มีผู้อพยพมาตั้งบ้านเรือน ประกอบอาชีพทำนา เปลี่ยนแปลงมาเป็นอาชีพต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ทั้งด้านการท่องเที่ยวและมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศเดินทางมาศึกษามรดกศิลปวัฒนธรรม ผู้คนสามารถดำรงชีวิตและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของคนในชุมชนและสามารถดำรงไว้ซึ่งงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ ทั้งบอกเล่าเกี่ยวกับงานประเพณีลอยกระทงของชุมชนวัดตระพังทองอันเป็นพัฒนาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เป็นความทรงจำที่ดีในการกำเนิดชุมชนแห่งใหม่หลังจากการล้มสลายของบ้านเมืองเก่าสุโขทัยในอดีตที่ไม่สามารถหวลกลับมาได้อีกครั้ง

 ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (136999)

ตอนทำงานไม่เห็นความสำคัญแต่พอตอนหาข้อมูลมาเห็นอีกที  ปลื้มใจแทนคนทำ

ผู้แสดงความคิดเห็น ข้าวฟ่าง วันที่ตอบ 2011-07-23 01:02:33


ความคิดเห็นที่ 2 (138434)

@ ความเห็นที่ ๑ ตอนทำงานไม่เห็นความสำคํญแต่พอตอนหาข้อมูลมาเห็นอีกที ปลื่มใจแทนคนทำ....หมายความว่าเช่นไร    ใครไม่เห็นความสำคัญ.........หรืออย่างไรช่วยอธิบาย........ด้วยครับ?

ผู้แสดงความคิดเห็น ปฏิรูป เด็กวัดฯ วันที่ตอบ 2012-06-14 17:10:11ก่อนหน้า1ถัดไป


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลมรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการะแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข
วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210 , 085-052-3797 traphangthong@hotmail.com