ReadyPlanet.com
dot
dot
วัดตระพังทอง
dot
bulletประวัติวัด ฉบับสืบค้น
bulletตำนานอุโบสถวัดตระพังทอง
bulletรอยพระพุทธบาท
bulletสิ่งสักการะบูชา
bulletพระร่วง ขอมดำดิน
bulletมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการตาย
bulletเบญจศีล เบญจธรรม
bulletประวัติศาสตร์ชุมชนเมืองเก่าเมื่อ ๑๐๐ ปี
bulletประวัติลอยกระทงสุโขทัย
bulletบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
bulletWat Tra Phang Thong Temple, Sukhothai Old Town
bulletพระประธานปางมารวิชัย หน้าตัก ๖๙ นิ้ว
dot
ข้อมูลอาคารสถานที่
dot
bulletศาลาพิบูลวราศรัย
bulletศาลาพระร่วง-ขอมดำดิน
bulletศาลากสิกร
bulletอุโบสถเกาะกลางน้ำ
bulletศาลาวิมลประชาสรรค์
bulletเมรุ
dot
ตำนานพระร่วง
dot
bulletข้าวตอกพระร่วง
bulletพระร่วงหลังรางปืน
bulletสุภาษิตพระร่วง
bulletทำนบพระร่วง
dot
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
dot
bulletวันวิสาขบูชา
bulletวันมาฆบูชา
bulletวันอาสาฬหบูชา
bulletวันเข้าพรรษา
bulletวันออกพรรษา
bulletวันอัฏฐมีบูชา
bulletวันพระ-วันโกน
dot
ทศชาติชาดก
dot
bulletพระเตมีย์ชาดก
bulletพระมหาชนกชาดก
bulletพระสุวรรณสามชาดก
bulletพระเนมิราชชาดก
bulletพระมโหสถบัณฑิตชาดก
bulletพระภูริทัตต์ชาดก
bulletพระจันทกุมารชาดก
bulletพระนารทดาบสชาดก
bulletพระวิทูรบัณฑิตชาดก
bulletพระเวสสันดรชาดก
dot
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อปต.)
dot
bulletแนะนำหน่วย อ.ป.ต.
bulletระเบียบมหาเถรสมาคม
bulletหน่วยอบรมประชาชนตำบล ๖๑
dot
เทศกาลงานประเพณี
dot
bulletตรุษสามสงกรานต์สี่
dot
ติดต่อสอบถาม

dot
bulletโรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดคระพังทอง
พระประธานปางมารวิชัย หน้าตัก ๖๙ นิ้ว

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือนยี่ ปีกุน เวลา ๑๗.๐๐ น.

บุญหล่อพระประธาน หน้าตัก ๖๙ นิ้ว ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัยตอนต้น

ประดิษฐานที่ศาลาการเปรียญวัดตระพังทอง (ศาลาพิบูลวราศรัย)


 

    

พระเป็นเจ้าองค์นี้ ทิดไสหง นางแก้ว สถาบก (พระพุทธรูปองค์นี้ถอดพิมพ์) จาก พระพุทธรูปปางมารวิชัย

ศิลาสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ ๒๐

สำริด สูงพร้อมฐาน ๑๐๐ เซนติเมตร หน้าตักกว้าง ๗๕ เซนติเมตร เป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับมาจากกรมคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๘๒

พระพุทธปางมารวิชัยประทับนั่งขัดสมาธิบนฐานสี่เหลี่ยม พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่งงุ้มขมวดพระเกศาเป็นรูปก้นหอยขนาดใหญ่ รัศมีเป็นเปลว พระอังสากว้าง บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวรห่มเฉียง ชายจีวรจรดพระนาภี ปลายสังฆาฏิเป็นรูปเขี้ยวตะขาบ

ฐานด้านหน้า พระพุทธมีจารึก อักษรสุโขทัย ภาษาไทย ความว่า “ พระพุทธรูปองค์นี้ ทิดไสหง นางแก้ว เป็นผู้สร้าง “ แต่ไม่ระบุปีที่สร้าง ลักษณะพระพุทธรูป สามารถเปรียบเทียบได้กับพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ที่พระระเบียง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจารึกที่ฐานว่า สร้างในพุทธศักราช ๑๙๖๕ แล้วจึงสันนิษฐานว่า พระพุทธรูปองค์นี้ คงจะสร้างขึ้นมาในเวลาใกล้เคียงกัน…


 

รายนามพระเถราจารย์ เมตตานั่งปรกอธิฐานจิต

๑ พระสุขวโรทัย (หลวงพ่อจง) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย วัดสังฆาราม

๒ พระครูธำรงบุญเขต เจ้าคณะตำบลโตนด วัดวาลุการาม

๓ พระครูประภาตธรรมานันท์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา

๔ พระครูชัยรัตนบรรพต เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่ชัยมงคลวัดเขาแก้วชัยมงคล

๕ พระครูอดุลธรรมสาร เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสุโขทัย (ธ) วัดป่าบนเนิน

 

รายนามพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

๑ พระมหาดำรงค์ สนฺตจิตฺโต

๒ พระมหาสุวิทย์ ถาวโร

๓ พระราเชน กนฺตวีโร

๔ พระณัฏฐนนท์ มหาปญฺโญ

๕ พระนิรุจน์ กตสาโร

๖ พระวัชระ วชิโร

๗ พระอธิการเกรียงศักดิ์ มหาวีโร

๘ พระเรวัติ เตชปุญฺโญ

๙ พระอาจารย์กิตติ สุเมโธ

 

 

รายนามพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

๑ พระครูไพศาลกิจจาทร

๒ พระครูขันติพลธาดา

๓ พระมหาดำรงค์ สนฺตจิตฺโต

๔ พระครูสุเมธภูวดล

๕ พระปลัดดิเรก วราโภ

๖ พระมหาสุวิทย์ ถาวโร

๗ พระอธิการเกรียงศักดิ์ มหาวีโร

๘ พระเรวัติ เตชปุญฺโญ

๙ พระอาจารย์กิตติ สุเมโธ

 พระเถราจารย์ เมตตานั่งปรกอธิฐานจิต

 


พระสุขวโรทัย (หลวงพ่อจง) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย วัดสังฆารามพระครูธำรงบุญเขต เจ้าคณะตำบลโตนด วัดวาลุการาม

พระครูประภาตธรรมานันท์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา
พระครูชัยรัตนบรรพต เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่ชัยมงคลวัดเขาแก้วชัยมงคล
  พระครูอดุลธรรมสาร เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสุโขทัย (ธ) วัดป่าบนเนิน

 

 

 

 ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทำบุญหล่อพระประธาน หน้าตัก ๖๙ นิ้ว ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัยตอนต้น

ประดิษฐานที่ศาลาการเปรียญวัดตระพังทอง

 

๑ คุณสุพร พรประเสริฐมานิต พร้อมคณะและครอบครัวคุณแม่โชกุง แซ่ลี่ พร้อมบุตร-ธิดา และคุณสมพงษ์ แซตั้ง ๔๔๐,๖๒๙

๒ ร้านช่างปลิวคอนกรีต ๕,๐๐๐

๓ ครูคณิต- ครูฤดี ดวงคำ ๑๐,๐๐๐

๔ พันเอกนายแพทย์ธราพงษ์ ดวงคำ ๑๐,๐๐๐

๕ นายแพทย์พงษ์กฤษ ทันตแพทย์หญิงณัฐพร เนียมหุ่น ๑๐,๐๐๐

๖ แม่วาสนา นุ่มพรม ๑,๐๐๐

๗ นายไฉน นางลำภู เกตุสอน ๒๐๐

๘ ครอบครัวคุณประศาตร์ เถื่อนโต ๒๐๐

๙ นายมงคล พยม และครอบครัว ๕๐๐

๑๐ ครอบครัวคงพิรอด ๒๐๐

๑๑ คุณแม่อินทร์ นุ่มพรม ๒๐๐

๑๒ คุณทองใบ พุฒทอง ๒๐๐

๑๓ นายสนิท นางทองคำ อินตรอง ๑๐๐

๑๔ นายจำรัส แม้นเหมือน ๑๐๐

๑๕ คณะพยาบาลโรงพยาบาลพุทธชินราช ( รุ่น ๑๙ ) ๔,๒๑๐

๑๖ นายณรงค์ นางแสงอรุณ เฉื่อยฉ่ำ ๑,๒๐๐

๑๗ นายจำรัส แม้นเหมือน อุทิศให้นางกิมน้อย(โต) แม้นเหมือน ๑,๒๐๐

๑๘ คุณวิไลพร เรียนรัชตะ ๕๐๐

๑๙ คุณฮั้ว พัดขำ ๑๐๐

๒๐ คุณป้าทองอยู่ เกตุคง ๕๐๐

๒๑ นายสนั่น ปั้นงาม ๑๐๐

๒๒ คุณประสม คงพิทัด ๑๐๐

๒๓ คุณสุภาพ กีรติบุตร กทม. ๑๐๐

๒๔ คุณสุทธิเดช กีรติบุตร กทม. ๑๐๐

๒๕ คุณสุรพงษ์ กันติบุตร กทม. ๑๐๐

๒๖ นายสิงห์ เรืองจันทร์ ๑๐๐

๒๗ ช่างกา-ริน ๕๐๐

๒๘ น.ส.ณธษา ธวัชรัตนโชติและครอบครัว ๑,๐๐๐

๒๙ นางพนิดา มั่นประสงค์ ๑,๐๐๐

๓๐ คุณอาภารัศมิ์ อ่ำสกุล ๓๐๐

๓๑ นางสมหมี นาคแทน ๒๐๐

๓๒ คุณครูสมกมล ณ เชียงใหม่ และครอบครัว ๑,๐๐๐

๓๓ คุณธันย์นริมนท์ เพชรดาชานนท์ ๑๐๐

๓๔ นางสาวกมลรัตน์ อธิปัญญาคม ๒,๐๐๐

๓๕ คุณฐิติกา ทับนิยม พร้อมครอบครัว ๕,๐๐๐

๓๖ คุณวิรัช คุณสุรีย์ คุณรวิชัย คุณกิตติพัฒน์ คุณวัศยาพร มงคลพบสิน ๕๐๐

๓๗ คุณทวาย สังขนุกิจ ๑,๐๐๐

๓๘ คุณศิรัสวยา พัฒน์นิธิจินดา ๓๐๐

๓๙ คุณธัญพร ไคร้ยะ ๑๐๐

๔๐ คุณปัญจายา นิ่มมณี ๑๐๐

๔๑ นางอุไรวรรณ นายพลวัช เรืองจันทร์ บุตรและธิดา ๑๐๐

๔๒ นางอำไพ เพ็ญจีน ๕๐๐

๔๓ นางสาวอำนวย บุญศรี ๕๐๐

๔๔ นางสาวกมลรส เพ็ญจีน ๕๐๐

๔๕ ยายหอม คงถึง ๑๐๐

๔๖ นางพยม จ๊อกถึง ๒๐๐

๔๗ นางวาสนา นุ่มพรม ๑๐๐

๔๘ นายประจักษ์ - นางสุกัญญา ยิ้มสาระ ๕๐๐

๔๙ นางฉลอง พร้อมครอบครัว ๒๐๐

๕๐ นายแฉล้ม-นางปราณี พุดเกลี้ยง ๑๐๐

๕๑ นางเรียม คงพิรอด ๕๐๐

๕๒ นายชัยรัตน์ ภุมราเศวต ๑๐๐

๕๓ แม่เหิน เฉลิมสิริโรจน์ และครอบครัว ๑,๐๐๐

๕๔ คุณวิน วันต๊ะ ๑๐๐

๕๕ คุณอุไร ดวงคำ ๕๐๐

๕๖ รตต เกรียงไกร-นางคณารัตน์-นางสาวกรกนก นางสาวฉันชนก เนตรทิพย์ ๔๐๐

๕๗ นางสาวพัชรมณฑ์ ขันติตะ ๑๐๐

๕๘ นางสาวกิ่งเทียน กระทุ่มนัด ๑๐๐

๕๙ คุณบุญเชิด - คุณจันทร์แรม ลาโภ ๕๐๐

๖๐ นางสาวอำพร เถื่อนโต ๕๐๐

๖๑ นายนน พวงเพชร เกตุสอน ๒๐๐

๖๒ นางใจฟ้า อ่อมอินทร์ ๓๐๐

๖๓ นางสาวอรพิน หนูสอน ๔๐๐

๖๔ นางบังเอิญ ทุยจันทร์ และครอบครัว ๕๐๐

๖๕ นายมานพ ยังประเสริฐ ,นายชนกนันท์ ศรีสุพัฒ ๕๐๐

๖๖ นางดวงพร เหมลักษณ์ไพโรจน์ ๕๐๐

๖๘ นางสุดใจ ผดุงยศ และครอบครัว ๕๐๐

๖๘ ร้านบังเอิญไก่สด ๑,๐๐๐

๖๙ นายโยธิน งามวิชานน์ ๑๐,๐๐๐

๗๐ นายภิธาน นางสุชญา และครอบครัว ๒,๐๐๐

๗๑ รับเงินบริจาคหล่อพระช่วงงานปีใหม่ ๓๖,๖๓๐

๗๒ คุณพ่อปรีชา-คุณแม่ประจำ นางสาวสุภัคสิริ นางสาวสาธิยา อยู่สำราญ ๕,๐๐๐

๗๓ ครูสมชาย ครูอนามัย สว่างศรี พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐

๗๔ นางรัตนา ศรัทธา ๕๐๐

๗๕ นายธวัช ศรัทธา ๕๐๐

๗๖ นางสาวรดา ธวัชรัตนโชติ ๕๐๐

๗๗ กะเณชา-สุเทพสังคโลก ๒,๒๙๙

๗๘ คลีนิกฟ.ฟัน ๑,๐๐๐

๗๙ นางอุบล ดิษสิน พร้อมรรอบครัว ๕๐๐

๘๐ ครูวรรณาพร เกตุคง ๕๐๐

๘๑ หมอสมเกียรติ-แม่สุพัตรา มิ่งกลิ่น พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐

๘๒ คุณพาจนารัตน์ เจริญวงศ์ อุทิศให้ ร.ต.ท. สายัณห์ เจริญวงศ์ ๑,๐๐๐

๘๓ นางศรีนวล - นางธารารัตน์ ปรีดาภิรมย์ ๒,๐๐๐

๘๔ คุณอำนวย รอดเมล์ พร้อมครอบครัว ๕๐๐

๘๕ นายกิตติสุวัฒนา มังกร ๒๒๐

๘๖ นางสาวพัชราพร ศรศิลป และครอบครัว ๑๐๐

๘๗ พ.ต.อ.ไชยพัฒน์ เจริญวัย และครอบครัว ๑๐๐

๘๘ ยอดบริจาคแผ่นทองในตู้รับบริจาค ๓๕,๔๘๐

๘๙ ธีทัศน์ ๑,๐๐๐

๙๐ นายอยุทธ-นางสุมาลี งามวิชานน์ อุทิศให้ญาติๆ ๑,๐๐๐

๙๑ นางวาสนา อ่วมพรม ๕๐๐

๙๒ ร้านไตเติ้ล ๑,๐๐๐

๙๓ คุณประสาน ทิพย์รี ๑๐๐

๙๔ หมวดแดง โพยม และครอบครัว ๒๐๐

๙๕ คุณพรหมพร ภุมราเศวต ๑๐๐

๙๖ คุณป้าเล็ก ดิษสิน ๕๐๐

๙๗ คุณไปรยา ทับนิยม ๒๐๐

๙๘ คุณสมศักดิ์ คุณเรียม ฟักเงิน ๒๐๐

๙๙ คุณจรัญ คุณฉลอง วุ่นพวง และครอบครัว ๒๐๐

๑๐๐ คุณอารมณ์ เพชรอาวุธ ๒๐๐

๑๐๑ คุณบุญเชิด คุณมาลัย คุณอนุชา ปานขำ ๓๐๐

๑๐๒ คุณมานะ ทัฬหสิริเวทย์ ๕๐

๑๐๓ คุณป้าเหลี่ยม เรืองจันทร์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐

๑๐๔ คุณพัชรี ฟักเงิน ๒๐๐

๑๐๕ คุณสุดสวาท ประสาทพร ๑๐๐

๑๐๖ นางเอกบัว พัดขำ ๑๐๐

๑๐๗ ครอบครัวคุณประดับ ตันเจริญ ๕๐๐

๑๐๘ คุณเรณู หล่องคำ ๑๐๐

๑๐๙ อุษาสังคโลก ๒,๐๐๐

๑๑๐ นายดวน พะโยม ๑๐๐

๑๑๑ คุณคำรณ คุณสมควร พยม ๑,๐๐๐

๑๑๒ ครอบครัวสาจักร์ ๕๐๐

๑๑๓ ครอบครัวเพ็ชรศรี ๑๐๐

๑๑๔ คุณอุษา คงถึง นายนพพร พะโยม ๕๐๐

๑๑๕ นายเนาและครอบครัว ๑๐๐

๑๑๖ นายบรรจง พุ่มแตง ๑๐๐

๑๑๗ คุณปราณี ๑๐๐

๑๑๘ คุณณัฐทาร และครอบครัว ๑๐๐

๑๑๙ คุณเฉลียว เขียวบาง ๓๐๐

๑๒๐ คุณผลิน เดชานุกุล ด.ช.ทินภัต ๑๐๐

๑๒๑ คุณเย็นตา สอนทุ่ง ๑๐๐

๑๒๒ คุณบุญช่วย คุณขวัญเรือน ชุมศรี ๕๐๐

๑๒๓ คุณวรนาถ แย้มปั้น ๒๐๐

๑๒๔ คุณกนกศักดิ์ คุณกิตติมา เฉื่อยฉ่ำ ๕๐๐

๑๒๕ คุณดาวลอย คงมี นางสุเฮา มินตา ๒๐๐

๑๒๖ คุณเสน่ห์ ๑๐๐

๑๒๗ คุณบุญเสริม ชื่นอินทร์ ๑๐๐

๑๒๘ คุณด้วง พันแพง ๑๐๐

๑๒๙ คุณวัง บัวบาน ๑๐๐

๑๓๐ คุณฉอ้อน เถื่อนโต ๑๐๐

๑๓๑ คุณประครอง กุลอินทร์ ๑๐๐

๑๓๒ คุณประสงค์ คงดอน ๑๐๐

๑๓๓ คุณประชุม สอนเกตุ และครอบครัว ๑๐๐

๑๓๔ คุณจำรัส มั่นพลอย ๑๐๐

๑๓๕ คุณวีระ พะโยม ๑๐๐

๑๓๖ คุณจำลอง พะโยม ๑๐๐

๑๓๗ คุณคนึง กุลอินทร์ ๑๐๐

๑๓๘ คุณสุรีย์ พร้อมครอบครัวอุทิศให้พ่อหลือ เรืองจันทร์ ๕๐๐

๑๓๙ คุณกล้วย คุณสุวลี บุญชุม ๒๐๐

๑๔๐ คุณพิชาดา แสงเขียว ๑๐๐

๑๔๑ คุณอุบล คุณประชา ไพบูลย์ ๒๐๐

๑๔๒ คุณประวิทย์ ยาทรัพย์ ๑๐๐

๑๔๓ คุณสายัญ จ๊อกถึง ๑๐๐

๑๔๔ คุณรำไพ พรมเพชร ๑๐๐

๑๔๕ คุณสมสุข ดีรอด ๒๐๐

๑๔๖ คุณทวี ผุดผ่อง ๑๐๐

๑๔๗ คุณดำ กระฉ่อน ๑๐๐

๑๔๘ นางบังอร ๓๐๐

๑๔๙ นายสมพงษ์ ดวงคำ และครอบครัว ๑๐๐

๑๕๐ นางวรนล สุทธิยงค์ และครอบครัว ๑๐๐

๑๕๑ นางประทุม ดวงคำ ๒๐๐

๑๕๒ ส.ต.อ.ต่อพงศ์ ดวงคำ และครอบครัว ๒๐๐

๑๕๓ นายยรรยง นางจันทร์ตรี ศักดิ์ชัชวาล และครอบครัว ๕๐๐

๑๕๔ นางสาวอัจฉรา ดำนา ๒๐๐

๑๕๕ ผอ.สุทธิชัย-ครูสมหมาย เข็มคง ครูสิรินุช-นายสุทิวัส เข็มคง ๑,๐๐๐

๑๕๖ นายนิเวศน์-นางคำนึง หอมทอง ๕๐๐

๑๕๗ นางกนกพร เปรมอ้น ๔๐๐

๑๕๘ ครอบครัวอุ่นต๊ะ ๕๐๐

๑๕๙ นายศาสตร์ แก้วสุติน นางสาวยุพรรณี เขียวบาง ๑,๙๐๐

๑๖๐ นางแกะ จีนแตงและครอบครัว ๒๐๐

๑๖๑ นางสาลี่ กลอยเดชและครอบครัว ๓๐๐

๑๖๒ นายไชยวัฒน์ เกื้อหนุนและครอบครัว ๑๐๐

๑๖๓ ร.ท. สุรพล อ่องมะลิและครอบครัว ๖๐๐

๑๖๔ นางเสนาะ กุลอินทร์ ๒๐๐

๑๖๕ นางสาวปุณณาสา แสงบุตรดี ๑๐๐

๑๖๖ นางสาวสมพิศ ก่ำค้ำ ๑๐๐

๑๖๗ พ่อถวิล คำอินทร์ แม่เหมียน คำอินทร์ ๒๐

๑๖๘ นางปภาดา สิงห์คำ และครอบครัว ๑๐๐

๑๖๙ นางสมบัติ เพ็ชรพูล และครอบครัว ๑๐๐

๑๗๐ นายเจริญ นางสุพรรณี อินทร์ปานและครอบครัว ๑,๒๐๐

๑๗๑ คุณเสน่ห์ บุญมี ๑๐๐

๑๗๒ นางสาวเปรมวดี กุลอินทร์และครอบครัว

๑๗๓ นางสาวประเมิน เกษรจรุง ๑๐๐

๑๗๔ นายพงษ์สิน นางสรารัตน์ ใจจิตร พร้อมด้วยลูกๆ ๒๐๐

๑๗๕ นางสาวเง็กน้อย ทัฬหสิริพงศ์และครอบครัว ๓๐๐

๑๗๖ นางด้วง พันแพงและลูกๆครอบครัวพิมพ์แก้ว ๑,๐๐๐

๑๗๗ นางสาวธัญนันท์ มหาวนา และครอบครัว ๑,๐๐๐

๑๗๘ เกศิณี สิงห์รอ ๑๐๐

๑๗๙ นายวสันต์ ขวัญเนตร ๑๐๐

๑๘๐ นางพรทิพย์ เฉลิมสิริโรจน์ ๑๐๐

๑๘๑ นายปัญญา อาจสงฆ์ และครอบครัว ๑๐๐

๑๘๒ ครอบครัวบุญเลิศ เรืองคำ ๒๐๐

๑๘๓ นายวิทูล ทั่งโต ๓๐๐

๑๘๔ นางสาวบัวหลวง อ่ำทอง ๕๐๐

๑๘๕ นางสาวสินีนาฏ เขียวบาง ๓๐๐

๑๘๖ นางผิว เจริญวงศ์ ๒๐๐

๑๘๗ นายถาวร ถึงมี ๑๐๐

๑๘๘ นางประกอบ ถึงมี ๑๐๐

๑๘๙ นางประทุม สุวรรณทา ๓๐๐

๑๙๐ นางระวิ ไทยอมร ๓๐๐

๑๙๑ คุณครูวิไลพร วิโรจน์สกุล ๑,๐๐๐

๑๙๒ เลิ่ศราย ยาหมู่และครอบครัว ๕๐

๑๙๓ นางสาวอิสรา ทองแตงและครอบครัว ๑๐๐

๑๙๔ นางสาวฐานาวดี ทวิสุวรรณ ๑๐๐

๑๙๕ นางศิริลักษณ์ นิธิธารากูลและครอบครัว ๑๐๐

๑๙๖ คุณครูวิรัตน์ คุณครูหัทยา นางสาววิรัญญา นายแพทย์วราพงษ์ ดีเพ็ง อุทิศให้แม่จำลอง ดีเพ็ง ๑๐,๐๐๐

๑๙๗ ด.ต.วิเชียร ชัยวงศ์ ๑๐๐

๑๙๘ นางเคลื่อน กุลอินทร์ ๒๐๐

๑๙๙ นายเขมพิทักษ์ ห่วงถึง นางแสวง ห่วงถึง นายพิตชัย ห่วงถึง นายพลังไท ห่วงถึง นางพัชรี ห่วงถึง นางสาวเพชรฤทัย ห่วงถึง นายพลากร ห่วงถึง นายพิษณุ ห่วงถึง เด็กชายรชต ห่วงถึง ๑,๐๐๐

๒๐๐ นายนพรัตน์ ชูทอง ๑๐๐

๒๐๑ พัชรีรัตน์ ชูทอง ๑๐๐

๒๐๒ คุณนฤบดี ชูทอง ๑๐๐

๒๐๓ นางสายพิณ จันทร์ปาละ นางสาวปณิสรา จันทร์ปา ๑๐๐

๒๐๔ นายเทียนฮก แซ่ตั้ง นางวงเซียน แซ่เตียน นายแอ๋ว อ่ำอิ่ม นางลิ่ม อ่ำอิ่ม ๘๐

๒๐๕ นายอุดม นางอำไพร ขวัญวงศ์ ๑๐๐

๒๐๖ นางน้ำ เชื้อบัวและครอบครัว ๑๐๐

๒๐๗ นายสมศักดิ์ สว่างศรี นางเรียม สว่างศรี ๒๐๐

๒๐๘ นางสุณิษา คงมี ๑๐๐

๒๐๙ นางสาวสุวนันท์ คงมี ๑๐๐

๒๑๐ นางเดือน พยัฒน้อย ๑๐๐

๒๑๑ นางจำเนียร เขียวบาง ๔๐๐

๒๑๒ นายอำนวย พรมเพ็ชร ๑๐๐

๒๑๓ เขมรัศมิ์ รัตนอรุณพันธุ์ วีรวิทย์ ฉันทวรางศ์ ๑,๐๐๐

๒๑๔ นางวิยดา บุญบุรี ๑๐๐

๒๑๕ นางสาวชลทิตย์ พรมเพ็ชรและครอบครัว ๒๐๐

๒๑๖ นายธนกฤต บุญเกตุ ๑๐๐

๒๑๗ นายนนท์ปวิช สมกุล ๑๐๐

๒๑๘ น.ส.ณัฐพร อ่ำทุ่ง และด.ญ.ณัฐกานต์ เรืองฤทธิ์ ๒๐๐

๒๑๙ นายอำนวย พรมเพ็ชร ๑๐๐

๒๒๐ นางพริ้ว เล็กสิริ ๑๐๐

๒๒๑ นายชนธีร์ จันทร์แหลม ๒๐๐

๒๒๒ นางน้ำผึ้ง ทองพล ๒๐๐

๒๒๓ คุณประเสริฐ ใจรัก ๑๐๐

๒๒๔ คุณแม่เสริม ใจรัก ๑๐๐

๒๒๕ คุณประครอง คุณนพ พรมดวงและครอบครัว ๕๐๐

๒๒๖ คุณอนุศรี หาญทองกูล ๑๐๐

๒๒๗ คุณสมศักดิ์ ดีประดับ ๑๐๐

๒๒๘ คุณแหม่ม ทองสุทัศน์ ๑๐๐

๒๒๙ คุณจิราภรณ์ ดีประดับ ๑๐๐

๒๓๐ คุณณัฐพล ดีประดับ ๑๐๐

๒๓๑ นายสถาพร แสงสุดจิตร(ดนตรีไทยวัดกำแพงงาม) บริจาค ลูกฆ้อง/โทน

๒๓๒ คุณเนียบ วันจันทร์และครอบครัว ๓๐๐

๒๓๓ อัจฉราพรรณ ภูมราเศรต ๑๐๐

๒๓๔ คุณมงคล คุณาเทพ ๑๐๐

๒๓๕ คุณฉลอม พิมพ์แก้วและครอบครัว ๑,๐๐๐

๒๓๖ คุณศศิธร อินทร์วงศ์ ๑๐๐

๒๓๗ มิคเอล เด็ดเซ่น ๑๐๐

๒๓๘ คุณสมพงษ์ อินทวงค์ ๑๐๐

๒๓๙ คุณบุษยมาศ อินทร์วงค์และครอบครัว ๑๐๐

๒๔๐ คุณบรรจง โตอินทร์ คุณสำอางค์ โตอินทร์ ๑๐๐

๒๔๑ นางกาญจนีย์ น้อยถึง ๑,๐๐๐

๒๔๒ เด็กชายนพสินธ์ น้อยถึง ๑๐๐

๒๔๓ นายสุธัมม์ นางนารีนัตน์ ศรีม่วง ๕๐๐

๒๔๔ นางสาวจันทนา เฉยเมล์และครอบครัว ๕๐๐

๒๔๕ นายมหาชิน สิทธิศักดิ์ นางสาวธนพร จันทร์สิงขรณ์ ๕๐๐

๒๔๖ นายสุเชาว์ ภูมิศิริอุทิศให้ นายรัง คงมี ๕๐๐

๒๔๗ นายประยูส นางสำเนียง ม่วงลีและครอบครัว ๑๐๐

๒๔๘ นายอำนวย อตรนคร นางสุดใจ ขำอวมอันย เด็กหญิงอัญรินทร์และครอบครัว ๑๒๐

๒๔๙ นางสาวมรกต อินทร์วงศ์ ๑๐๐

๒๕๐ คุณตุ๊กตา มั่นคุ้ม ๕๐

๒๕๑ นางรับ กลอยเดช ๑๐๐

๒๕๒ นายเผิน โจมรัมย์ ๑๐๐

๒๕๓ นางมุณิดา ฉวีวงศ์ ๑๐๐

๒๕๔ นายสุราเชษฎ ฉวีวงศ์ ๑๐๐

๒๕๕ นางปันทิดา ฉวีวงศ์ ๑๐๐

๒๕๖ นางสาวพรสุรีย์ พรมมี ๑๐๐

๒๕๗ นางเสนาะ สุขมากและครอบครัว ๑๐๐

๒๕๘ นายณฐณัฎฐ จงกชณัฏฐ์ ๑๐๐

๒๕๙ คุณคนองฤทธิ์ วิชัยสา ๑๐๐

๒๖๐ ด.ช นนทพัทธ์ ไชยมา ๕๐

๒๖๑ นางอรสา กุลอินทร์ ๑๐๐

๒๖๒ คุณปฏิพัทธ์ อภิชาติกิตติวุฒิ ๑,๐๐๐

๒๖๓ นายสมจิต ช่างทองคำ ๑๐๐

๒๖๔ นางสายพาน ชมภู่ ๑๐๐

๒๖๕ นางสมพร จ๊อกถึง ๒๐๐

๒๖๖ นางสาวนันทพัทธ์ จ๊อกถึง ๑๐๐

๒๖๗ นางสาวประนอม จ๊อกถึง ๑๐๐

๒๖๘ นางสาวนลินรัตน์ จ๊อกถึง ๑๐๐

๒๖๙ ด.ญ พิชชาพร ถิ่นฐาน ๒๐

๒๗๐ คุณสุภาภร ถิ่นฐาน ๑๐๐

๒๗๑ ด.ช ปันกร ถิ่นฐาน ๒๐

๒๗๒ นายพิศาล ถิ่นฐาน ๒๐

๒๗๓ นางปราณี ถิ่นฐาน ๕๐

๒๗๔ นายสุชิน ถิ่นฐาน ๕๐

๒๗๕ ด.ญ เกวลิน ฤทธิ์เจ๊กดี ๒๐

๒๗๖ คุณสุดาพร แซ่ลิ้ม ๑๐๐

๒๗๗ นางไร กระสิน ๕๐

๒๗๘ นายร้า กระสิน ๕๐

๒๗๙ นางสาวพิมพร พุ่มดี ๑๐๐

๒๘๐ นาย สวัด ยาทรัพย์ ๑๐๐

๒๘๑ นาง สมศรี ยาทรัพย์ ๑๐๐

๒๘๒ นางพร้อม ชูทอง ๑๐๐

๒๘๓ คุณป้าถนอม บุญศรี ๑๐๐

๒๘๔ คุณประจักษ์ คุณสนั่น สุวรรทา ๑๐๐

๒๘๕ คุณทวีผล กับแฟง ๑๐๐

๒๘๖ นายมานะ สีช๊อก ๔๐

๒๘๗ นางสมพร ผ่องศรี ๑๐๐

๒๘๘ นางสาว ศรีพงษ์ กับแฟง ๑๐๐

๒๘๙ นายสุทัศน์ สุวรรทาและครอบครัว ๔๐๐

๒๙๐ คุณชิพาสุข สุนทรมณฑลและครอบครัว ๕๐๐

๒๙๑ คุณสมสิทธิ์ กาญจนพงศ์พรและครอบครัว ๑๐๐

๒๙๒ นายสิทธิ์ สอนตาและครอบครัว

๒๙๓ นายจำลอง สอนโต ๑,๐๐๐

๒๙๔ นางมองตา พุ่มพวง ทองคำหนัก ๑ บาท

๒๙๕ ร.ต.ท.บุญสืบ เพ็ชรพูล ๕๐๐

๒๙๖ นายประโยชน์ เกตตรง ๕๐๐

๒๙๗ นางสิน เสียบขุนทด ๕๐๐

๒๙๘ นายวิทยา เพ็ชรพูล ๕๐๐

๒๙๙ นางกัณหา เมฆจรและครอบครัว ๕๐๐

๓๐๐ นายคำรณ อ่วมพรมและครอบครัว ๑๐๐

๓๐๑ นางฉอ้อน พวงมีและครอบครัว ๑๐๐

๓๐๒ ด.ต สมชาย นางลดาวัลย์ หมั่นบรรจง ๕๐๐

๓๐๓ คุณจำเรือง เงาบุตร ๑๐๐

๓๐๔ คุณชัยพร เงาบุตร ๑๐๐

๓๐๕ นางดวน มาน้อย ๑๐๐

๓๐๖ นางสาวสุภาวดี เงาบุตร ๑๐๐

๓๐๗ นายสุจินธร เงาบุตร ๑๐๐

๓๐๘ นางพรพรรณ เพ็ชรพูล ๕๐๐

๓๐๙ นายสิทธิชัย เพ็ชรพูล ๕๐๐

๓๑๐ นายดาด วุ่นพ่วง อุทิศนางอุไร วุ่นพ่วง ๑,๐๐๐

๓๑๑ นายโฉน นางลำภู เกตุสอน ๑,๐๐๐

๓๑๒ คุณประนอม มีเพ็ชร ๑๐๐

๓๑๓ คุณอารักษ์ ใจเย็น ๑๐๐

๓๑๔ คุณยุพิน แสงนุ่ม ๑๒๐

๓๑๕ คุณประทุม จิ๋วนารายณ์ ๕๐

๓๑๖ Ralph Thitirat Clark ราฟ ฐิติรัตน์ คลาร์ก ๑๐๐

๓๑๗ นายสมปอง นางกลม มีอิน ๑,๐๐๐

๓๑๘ คุณบุญเลิศ ไพบูลย์ คุณเบญญาทิพย์ ตาทิพย์ ๑๐๐

๓๑๙ แม่พยัพ โพยม ๑๐๐

๓๒๐ คุณอรุณ เรืองจันทร์ คุณกมลทิพย์ แท่นแก้ว ๑๐๐

๓๒๑ คุณยุทธพงศ์ คุณบุญเรือง งามวิชานน์ ๑,๐๐๐

๓๒๒ คุณสุรีย์ อ่อมอินทร์ ๑๐๐

๓๒๓ คุณชัศวรัตน์ สุดพวง ๑๐๐

๓๒๔ คุณนุสรา วิรัตรแก้ว ๑๐๐

๓๒๕ คุณออด คุณกุหลาบ ปานขำ ๒๐๐

๓๒๖ คุณสมบัติ กรรณิดา เรืองรอน ๒๐๐

๓๒๗ คุณแม่ชลอ อ่องกลิ่น ๒๐๐

๓๒๘ คุณถนอม คงมี คุณบุณรอด คงมี ๒๐๐

๓๒๙ นายเกียรติศักดิ์ คงภูษิต ๕๐๐

๓๓๐ คุณเสงี่ยม คุณศรีนวล อ่อมอินทร์ ๕๐๐

๓๓๑ คุณมานพ ยิ้มช่าง ๑๐๐

๓๓๒ คุณสมนึก คุณบุญลั่ง สีชอล์คและครอบครัว ๑,๐๐๐

๓๓๓ คุณธัญญารัตน์ อดัมล์ ๕๐๐

๓๓๔ นายพิเชษ พุดอัง ๕๐

๓๓๕ นายจักรชัย เพ็งทองและครอบครัว ๑๐๐

๓๓๖ คุณเจ้ลิม ตัณหสิริพงษ์ ๑,๐๐๐

๓๓๗ คุณเอนก ปานขำและครอบครัว ๓๐๐

๓๓ข นางเสนอ จันทร์ตรงและครอบครัว ๕๐๐

๓๓๙ นางสาวรัชนี เสือทุ่งและครอบครัว ๑,๐๐

๓๔๐ นายนครรินทร์ ภู่อิน ๑๑๑

๓๔๑ นางสาววันวิสา อ่องกลิ่น ๑๐๐

๓๔๒ คุณพกาพันธ์ วัตภักดี ๑๐๐

๓๔๓ นางสว่าง น้อยถึง ๑๐๐

๓๔๔ ป้านิดโต๊ะจีน ๕๐๐

๓๔๕ นางฉอ้อน พ่วงมี ๑๐๐

๓๔๖ คุณสุวัฒน์ ชัยวรรณ์ ๒๐๐

๓๔๗ นางจันทร์เพ็ญ ห่วงบุญและครอบครัว ๒๐๐

๓๔๘ นางทองหล่อ บุญยืน และครอบครัว ๑๐๐

๓๔๙ นางจรรยา ทองลาด ๒๐๐

๓๕๐ นางตุลย์ เยโถ่ ๒๐๐

๓๕๑ นางบรรจง ยอดนวล ๒๐๐

๓๕๒ นางมองตา พุ่มพวง ๑๐๐

๓๕๓ น.ส รัตนาภรณ์ มั่นเหมาะ ๑๐๐

๓๕๔ นางอุไร เขียวบาง ๑๐๐

๓๕๕ นางสมใจ น้อยถึง ๒๐๐

๓๕๖ นางยุพิน บัวป้อม ๑๐๐

๓๕๗ นายพงศ์ธร ทัฬหสิริเวทย์ ๑๐๐

๓๕๘ นายวิชัย รบขำและครอบครัว ๒๐๐

๓๕๙ นางสาวปาริชาติ พิสุทธิรัตนาภรณ์ ๑๐๐

๓๖๐ นางวิภาวดี สีหามาตย์และครอบครัว ๒๐๐

๓๖๑ นางสาวจินตนา แก้วเคลือบ ๑๐๐

๓๖๒ นางฉวี เฉยเมย์ ๑๐๐

๓๖๓ คุณพรชัยภัทรวดี รัตนปริญญานนท์และครอบครัว ๑๐๐

๓๖๔ นายสุธีระ วณิชยามงคล ๑๐๐

๓๖๕ เด็กหญิงธัญวรัตน์ พรมเพ็ชร ๑๐๐

๓๖๖ นางรติรัตน์ พรมเพ็ชร ๑๐๐

๓๖๗ นางอำนวย เพ็ชรกลม ๑๐๐

๓๖๘ นางเจตจำนงค์ สมยิ้ม ๑๐๐

๓๖๙ นายพิสิษฐ์ สนน้อย ๓๐๐

๓๗๐ นางรันทม ครุฑนาค ๑๐๐

๓๗๑ นายสำรวย คำอ่วม ๑๐๐

๓๗๒ ว่าที่ร้อยตรีสิริพร ชนะวารี ๑๐๐

๓๗๓ นายเจริญ ขวนขวาย ๑๐๐

๓๗๔ นายสพเจตน์ พ่วงแผน นางพัชรีย์ พ่วงแผน นายพจน์อภินันท์ พ่วงแผน นางสาวสมฤทัย พ่วงแผน ๑๐๐

๓๗๕ นางสนับศรี พร้อมเพรียง ๕๐๐

๓๗๖ นางบังเอิญ พ่วงแผน ๑๐๐

๓๗๗ นายจิระเดช น้อยคง ๑๐๐

๓๗๘ นายปรีชา ควบคุม ๑,๐๐๐

๓๗๙ คุณกอบกาญจน์ งามวิชานน์ ๑๐๐

๓๘๐ คุณชนากานต์ จึงเกษมสุข ๑๐๐

๓๘๑ เด็กหญิงณพิชยา งามวิชานน์ ๒๐

๓๘๒ นางสาวอัญรัตน์ ไชยพิเดช ๑๐๐

๓๘๓ นางธลันนัทธ์ ธนพัทชินลัทและครอบครัว ๒๐๐

๓๘๔ คุณปทิตตา งามวิชานน์ และครอบครัว ๑๐๐

๓๘๕ นางเบญจา แตงอ่อนและครอบครัว ๑๐๐

๓๘๖ นางสนั่น เฉยเมล์และครอบครัว ๓๐๐

๓๘๗ นางสาวอรจิรา อ่อมอินทร์ ๑๐๐

๓๘๘ นางประนอม อ่อมอินทร์ ๒๐๐

๓๘๙ ด.ช วิทชานนท์ บัวดี ๕๐

๓๙๐ นางสาวธนพร โถน้อยและครอบครัว ๑๐๐

๓๙๑ นางสาวญาณิศา โถน้อย ๑๐๐

๓๙๒ ด.ช ปิยพัทธ์ จันทร์แหยมและครอบครัว ๕๐

๓๙๓ นางนันทวัน พันปีและครอบครัว ๕๐๐

๒๙๔ นางฉลาด ผาดงามและครอบครัว ๑๐๐

๓๙๕ นายพัชรพล คชรัตน์และครอบครัว ๓๐๐

๓๙๖ นางทวี เพ็ชรกลมและครอบครัว

๓๙๗ นายอ๊อด พูลสุขและครอบครัว ๑๐๐

๓๘๙ นางสาวอมรรัตน์ เนียมมีและครอบครัว ๑๐๐

๓๙๙ นายสัตติยา จันทร์ทิมและครอบครัว ๑๐๐

๔๐๐ นางธารารัตน์ ปรีดาภิรมย์ ๒๐๐

๔๐๑ พ.ต.ท. อรรณเดช สัมบุตรและครอบครัว ๑๐๐

๔๐๒ นายชัยดม ศกุนรักษ์และครอบครัว ๑๐๐

๔๐๓ นางกุนวลี ขาวสอาด ๑๐๐

๔๐๔ นางกัณหา เมฆจรและครอบครัว (ขันทองเหลือง)

๔๐๕ นายชนกันต์ โยลัยและครอบครัว ๑๐๐

๔๐๖ คุณชัญญ์นิตา จิตรดาและครอบครัว ๑๐๐

๔๐๗ นางวรรณา พจนรุ่งโรจน์และครอบครัว(พานทองเหลือง)

๔๐๘ นางสาวชิดชนก สายปานและครอบครัว ๑๐๐

๔๐๙ นายปฐมวรรณ์ คำบุตร ๑๐๐

๔๑๐ นางทองใบ ดวงคำ ๒๐๐

๔๑๑ นางวิลัยพร เรียนรัชตะ ๑๐๐

๔๑๒ นางบัวลอย อยู่มา ๒๐๐

๔๑๓ นางประทุม ศิวลาพงษ์และครอบครัว ๕๐๐

๔๑๔ นายเลิศพิสิธ บุญเรืองและครอบครัว ๑๐๐

๔๑๕ นายพีรกุล พูลเพิ่มและครอบครัว ๑๐๐

๔๑๖ พ.ต.ท.เด่น บุญอยู่ ๑๐๐

๔๑๗ นางทองหย้อย จันทร์เส็ง ๕๐๐

๔๑๘ นางจรรยา อมรกนก ๑๐๐

๔๑๙ นายทิน วงศ์เสนา เด็กหญิงพฤกษา ใจรัก นางเขียว วงศ์เสนา นางจินตนา วงศ์เสนา ๒๐๐

๔๒๐ นางวิน วันต๊ะ นายบุญส่ง กุลอินทร์ นางสาวจารุณี กุลอินทร์ เด็กชายธนวัฒน์ กุลอินทร์ นางเสลี่ยม วันต๊ะ นางสาวสุภาวิณี วันต๊ะ ๒๐๐

๔๒๑ นางสาวมาลัย มะลิพรม นางสาวมนัญชญา มะลิพรม นายบุญชู มะลิพรม นางลำยง เกตุเถื่อน นางซิ่ม เกตุเถื่อน นางเรือง มะลิพรม นางสอน มะลิพรม ๑๐๐

๔๒๒ นายบุญทัน บุญช่วย นางละเอียด บุญช่วย นางสาวธิติดา บุญช่วย เด็กหญิงณิชา เทพนวม ๑๐๐

๔๒๓ นางกุลชลี ชัชวาลย์ ๒๐๐

๔๒๔ นางฉลวย จ๊อกถึงและครอบครัว ๑๐๐

๔๒๕ นางสิริลักษณ์ โพยมและครอบครัว ๕๐๐

๔๒๖ นางสาวริญญรัตน์ ไชยสิทธิ์ปัญญาและครอบครัว ๑๐๐

๔๒๗ ด.ญอัญริน ไอริน ๑๐๐

๔๒๘ นางสาวสุภาวดี ทองอิ่ม ๑๐๐

๔๒๙ นางดวงใจ และครอบครัว ๔๐

๔๓๐ นางธารารัตน์ ปรีดาภิรมย์ ๑๐๐

๔๓๑ นายถนอมศักดิ์ แจ่มวิมลและครอบครัว 1,000

๔๓๒ น.สวิภารัตน์ เหน่งแดง ๑๐๐

๔๓๓ นายอภิชัย ปรากฎวงค์ 

๔๓๔ นางบุญธรรม สิทธิกุล ๑๐๐

๔๓๕ นายกิตติคุณ รักแจ้ง ๑๐๐

๔๓๖ น.สปิยาภัทร เทียนขานุ ๑๐๐

๔๓๗ ร.ต.อ. จเร แสงดารา ๑๐๐

๔๓๘ นางประสม พรมพิทักษ์ ๑๐๐

๓๒๙ นางออด สุวรรณทา ๑๐๐

๔๔๐ เสรา ทัดไทย ๒๐

๓๓๑ นางบำเรอ ไกรทอง ๔๐

๔๔๒ นางลักษณา สีทองคำ นางพัชราภรณ์ อินทรโชติ ๑,๐๐๐

๔๔๓ นางพรกนก ภูมิจิวัฒน์ ๑๐๐

๔๔๔ คุณกฤตวัฒน์ เจริญเศรษฐกิจ ๑๐๐

๔๔๕ คุณกานดา ๑๐๐

๔๔๖ คุณอรจิรารัตน์ อุดมเจริญเกษม ๑,๑๐๐

๔๔๗ นางชะลอ พรมดวงและครอบครัว ๓๐๐

๔๔๘ นางอัญชัน ตุ๊กกัน ๓๐๐

๔๔๙ นายกำพล นายจอนเฉยเมล์ นางพูล เฉยเมล์ ๓๐๐

๔๕๐ seck ka ding ๑,๐๐๐

๔๕๑ แม่แฉล้ม และครอบครัว ๒๐๐

๔๕๒ นางสาวประทีป คุณประทม ขวนขวาย ๕๐๐

๔๕๓ ด.ต.นิสา ทองดี ๑๐๐

๔๕๔ ร.ต.อ.วิรัช กุลอินทร์ ๑๐๐

๔๕๕ นางธิติพร ศรีทองเอี่ยม ๒๐๐

๔๕๖ ครูเสน่ห์ บุญมาและครอบครัว ๓๐๐

๔๕๗ นางสาวปิยวรรณ ศรีอ้นและครอบครัว ๒๐๐

๔๕๘ นายเที้ย แชจู ๑๐๐

๔๕๙ นางซิมเอ็ง แซ่โซล ๑๐๐

๔๖๐ นายประทีป ด้วงสุข นางเล็ก ด้วงสุข นางสาวธัญลักษร์ ด้วงสุข นายธำรงค์ ด้วงสุข ๑,๐๐๐

๔๖๑ นายนิวัชชัย ถิติตงคะสิริ

๔๖๒ นายจรอน วุ่นพวง นางบรรทม วุ่นพวง นายเอื้อการ วุ่นพวง นายเจนณรงค์ วุ่นพวง เด็กหญิงสุปวีย์ วุ่นพวง ๒๐๐

๔๖๓ นางสาวปัญญวัชต์ เสนามัน และครอบครัว ๑๐๐

๔๖๔ นางพลอย เฉยเมย์ ๒๐๐

๔๖๕ นางเรไร ครุฑทุ่ง ๑,๐๐๐

๔๖๖ นางสาวปิยธิดา เรืองจันทร์ ๑,๐๐๐

๔๖๗ นายฉลาด เรืองจันทร์ ๑๐๐

๔๖๘ นางสร่าย กุลอินทร์ ๑๐๐

๔๖๙ นายธนกร ภุมรเศวต ๑๐๐

๔๗๐ นายมนัส สุขใส ๒๐๐

๔๗๑ นางวัทนา มีสุข ๑๐๐

๔๗๒นายวันเฉลิม มีสุข ๑๐๐

๔๗๓ นางสาวเจนจิรา มีสุข ๔๐

๔๗๔ ด.ตกิตติพงศ์ ว่องวิไลรัตน์และครอบครัว ๑,๕๐๐

๔๗๕ นางอุบล ศรทอง ๑๐๐

๔๗๖ นายอำนาจ ศรีษะแย้ม ๑๐๐

๔๗๗ คุณณัฐนันท์ จันทร์แหยมและครอบครัว ๑๐๐

๔๗๘ นายวินัย อยู่มาและครอบครัว ๑๐๐

๔๗๙ คุณสมชาย ณัชนราพร ๑๐๐

๔๘๐ คุณศรีนวล ปรีดาภิรมย์ ๑๐๐

๔๘๑ คุณลฎาภา ดวงแก้วและครอบครัว ๑๐๐

๓๘๒ คุณสาริกา อยู่มาและครอบครัว ๑๐๐

๔๘๓ คุณวัชรี ปาณะดิษฐ์และครอบครัว ๑๐๐

๔๘๔ คุณจันทด ปาณะดิษฐ์และครอบครัว ๑๐๐

๔๘๕ น.สศจี คงนา ๒๐

๔๘๖ นายพงศา ดำเดช ๔๐

๔๘๗ น.สสุกิจ ลืออุดมวง ๑๐๐

๔๘๘ นางเสน่ห์ นายบุญมา อิ่มขาว ๒๐๐

๔๙๘ คุณรัชนี จรจวนโชค ๕๐๐

๔๙๐ ด.ชทรรศนะ. พรมวิชัยและครอบครัว ๑๐๐

๔๙๑ นางสมทิศ เทียนฟ้า ๒๐

๔๙๒ นายเสนอ. นางสนาม อ่อนฉิม ๒๐๐

๔๙๓ นายต๋อ นางอุไร มีจันทร์ ๒๐๐

๔๙๔ นายวรรณะ เชื้อบัวและครอบครัว ๒๐๐

๔๙๕ น.สประภาพร กลิ่นสวรรค์และครอบครัว ๑๐๐

๔๙๖ นายวิรัช จาระนัย ๑๐๐

๔๙๗ นางอรอุมา จาระนันอละครอบครัว ๑๐๐

๔๙๘ geert degreesน.ส ณัฐธิดา จ๊อกถึง ๒๐๐

๔๙๙ นายชัยทัศน์ นางณัฐนันท์ หงส์ธนรัตน์ ๑,๒๐๐

๕๐๐ นางกระจายพูนนิ่ม ๕๐

๕๐๑ น.สนันทนา เปรมอ้นและครอบครัว ๒๐๐

๕๐๒ นางมานิตย์ โฉมพุ่ม และครอบครัว นายอำนาจ โฉมพุ่มและครอบครัว ทัศนีย ชูทอง และครอบครัว ด.ญ.ธนัชพร โฉมพุ่ม ๘๐

๕๐๓ สอิ้ง เมืองวัน ๑๐๐

๕๐๔ นางหวาน คงนา ๑๐๐

๕๐๕ นายสะอาด อิ่มทอง ๑๐๐

๕๐๖ นางบังอร เมืองวัน ร่วมบุญต่างหูทองเหลือง ๒ คู่ ๑๐๐

๕๐๘ นางสาวเนตรสนันท์ แพรวธนเพชร และครอบครัว ๑๐๐

๕๐๙ เฉลิม ยิ้มเกตุ ๕๐

๕๐๙ นางสาวแสงดาว สายทอง และครอบครัว ๒๐๐

๕๑๐ นางสาวนาตยา ช่างภา และครอบครัว ๑๐๐

๕๑๑ นายโสรัช เสียงเพราะ และครอบครัว ๑๐๐

๕๑๒ นางสุบิน เถื่อนโต และครอบครัว ๑๐๐

๕๑๓ นายถี กลิ่นเกตุ นางจาระนัย กลิ่นเกตุ ๑๐๐

๕๑๔ นางนิกัลกานต์ สุวรรณศรี และครอบครัว ๒๐๐

๕๑๕ นางสาวธัญญ์รัง ธนาวงศ์นันทน์ นายกิตติศักดิ์ ศักดิ์โสภัณฐ์ ๑๐๐

๕๑๖ นายปรีชา อยู่สำราญ และครอบครัว ๑๐๐

๕๑๗ นายไฝ จ๊อกถึง และครอบครัว วาสนา ขิมขาว นางสาวกมลทิพย์ อินดี ๑,๑๐๐

๕๑๘ นางทองคำ อินตอง ๑๐๐

๕๑๙ นายทองใบ พุฒทอง ๑๐๐

๕๒๐ นางอำภา วุ่นพ่วง และนายพันธ์เดช เทพภักดี และครอบครัว ๑๐๐

๕๒๑ นายสำรวย อินจร และครอบครัว ๒๐๐

๕๒๒ นายรัตนาภรณ์ ที่พึ่ง และครอบครัว ๑๐๐

๕๒๓ นางวรลักษณ์ นุชชะ และครอบครัว ๑๐๐

๕๒๔ นายบัญญทัศน์ เหมือนเชตุ ๒๐๐

๕๒๕ นางสาวประภัสสร พรมดวง ๒๐๐

๕๒๖ นางเอื้อมเดือน พลายคง ๑๐๐

๕๒๗ นายณัฐพล สีสร ๑๐๐

๕๒๘ นางสาวเจง แซ่ลิ้มอละครอบครัว ๑,๐๐๐

๕๒๙ นางสาวเง๊กไน้ แซ่ลิ้มและน้องๆ ๒๐๐

๕๓๐ .นางเหิ้น เฉลิมสิริโรจน์ ๑,๐๐๐

๕๓๑ นางถาวร พรมดวง ๑,๐๐๐

๕๓๒ นางสาวนิชาภา สมพันธ์ ๑๐๐

๕๓๓ ร.ต.ท.สุรศักดิ์ เมืองแก้ว ๕๐๐

๕๓๔ นางฉลอง ขาวเขียว ๑๐๐

๕๓๕ น้ำฝน สุกใส ๑๐๐

๕๓๖ นายรุ่งเพ็ชร ปานขำ ๑๐๐

๕๓๗ นางสาวภัทรา พรถึง ๑๐๐

๕๓๘ นางกฤษณา สุทธิยงค์ ๑๐๐

๕๓๙ นางสาวรัตนา เรืองนุกุล ๑๐๐

๕๔๐ นางละออง วุ่นพ่วง ๑๐๐

๕๔๑ นายปรีชา ทันหะนิเวศ นางจงรัก ทันหะนิเวศ นายกำพล ทันหะนิเวศ นางเอี่ยมชู ทันหะนิเวศ ๑๐๐

๕๔๒ นางศิรดา ห่วงถึง ๒๐๐

๕๔๓ นางทองหยด ห่วงถึง ๑๐๐

๕๔๔ ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ ๑๐๐

๕๔๕ นางสังวาลย์ เสือทุ่ง ๕๐

๕๔๖ นายประทีป ขวัญวงศ์ ๕๐

๕๔๗ นายสมคิด สีชอล์ค ๑๐๐

๕๔๘ นางประจำ สีชอล์ค ๑๐๐

๕๔๙ นายสหาย สีชอล์ค ๑๐๐

๕๕๐ Mr.Willy Galissiaz ๒๐๐

๕๕๑ นางสาวสิณีณัฐณัน สีชอล์ค ๒๐๐

๕๕๒ คุณจินตนา คล้ายเรือน ๑๕๐

๕๕๓ นางปวันรัตน์ ทัดไทย ๒๐๐

๕๕๔ นางสุภัคณา คงพิรอดและครอบครัว ๒๐๐

๕๕๕ นางเรณู นายกัมพล อรุณฉายและครอบครัว ๓๐๐

๕๕๖ นางรัตนา โนราและครอบครัว ๑๐๐

๕๕๗ นางกวิตาพัชร ละอองเดชและครอบครัว ๑๐๐

๕๕๘ คุณธพิชฎ์พร พุ่มมาก ๓๐๐

๕๕๙ พัทธพร เพ็ญภาคกุล ๑๐๐

๕๖๐ คุณสุวีเรศ เลาหวนิช ๑๐๐

๕๖๑ คุณสุนทร คุณวิมลรัตน์ เพฺญภาคกุล ๑๐๐

๕๖๒ น.สศิราณี พัดขำและครอบครัว ๑๐๐

๕๖๓ นางรัตติยา. ทิพย์ขำและครอบครัว ๒๕๐

๕๖๔ น.สวิภาภร มหาศาลและครอบครัว ๑๐๐

๕๖๕ นางวันงาม กาบบัวแดง และครอบครัว ๒๐๐

๕๖๖ นางอำพร มหาศาลและครอบครัว ๑๐๐

๕๖๗ นางถาวร พรมดวงและครอบครัว ๑,๐๐๐

๕๖๘ ด.ช พลังแผ่นดิน พัดขำและครอบครัว ๑๐๐

๕๖๙ นางณัฐณิชา คูนาเอกและครอบครัว ๑๐๐

๕๗๐ นายสรวิชญ์ คูนาเอกและครอบครัว ๑๐๐

๕๗๑ นายชำนาญ นุ่มพรม และครอบครัว ๑๐๐

๕๗๒ นายหยด พะโยมและครอบครัว ๔๐๐

๕๗๓ นางวรพร บุรีรักษ์และครอบครัว ๕๐๐

๕๗๔ น.สประภัสสรา. จันทร์ชะอุ่มและครอบครัว ๑๐๐

๕๗๕ นายทนงค์ อ่องกลิ่นและครอบครัว ๒๐๐

๕๗๖ นายสกราช บุญญฤทธิ์และครอบครัว. ๑๐๐

๕๗๗ นางหทัยรัตย์ ศักดิ์ชัชวาลและครอบครัว ๓๐๐

๕๗๘ นางสมทรง ช่วยหลำและครอบครัว ๑๐๐

๕๗๙ นางสุนันท์ พรมดวง และครอบครัว ๑๐๐

๕๘๐ นางนุชรินทร์ ประสงค์วรรณะ ๓,๕๗๐

๕๘๑ น.สศกุนตลา กาญจนโสภณ ๕๐๐

๕๘๒ นายณัฐรัตน์ รัตนวิบูลสฒ์ ๑๐๐

๕๘๓ นางฐานิตา ๑๐๐

๕๘๔ นายพิสิษฐ์ นางธวัลรัตน์ คุปติเลิศพงศ์ ๑,๐๐๐

๕๘๕ จินตหรา ชูสุข ๑๐๐

๕๘๖ นางนพพร ช่วยหล่ำ ๑๐๐

๕๘๗ นางสาวรุ่งตะวัน จ๊อกถึง ๕๐

๕๘๘ นางรัชนี น้อยถึง ๒๐๐

๙๘๙ นายอภินันท์ น้อยถึง ๒๐

๙๕๐ นางธัญลักษณ์ นกพึ่ง ๑๐๐

๕๙๑ นางสาวจรัญพร ผู้พัด ๑๐๐

๕๙๒ ด.ช.อภิศักดิ์ ยันต์วิเศษ ๑๐๐

๕๙๓ นายประคลอง พรมดวง ๑๐๐

๕๙๔ นางสาวอรุณกมล เชื้อบัว ๑๐๐

๕๙๕ นายอำนวย ปรีดาภิรมณ์ ๑๐๐

๕๙๖ นางสมัย ศิริมี ๒๐๐

๕๙๗ นางสาวพลภัทร โสภณสุวภาพ ๑๐๐

๕๙๘ นายทัศนัย คุมเนตร ๑๐๐

๕๙๙ นางสุนันทา บุญศรีสุวรรณ ๑,๐๐๐

๖๐๐ นางเกษร ดออินทร์ ๑๐๐

๖๐๑ นายสมคิด กลิ่นเกตุ ๑๐๐

๖๐๒ นางสาวกัญญวีร อ้อเจริญ นายบุญเนี้ยม น่านอุบ นายวน น่านอุบ นายนาทน่านอุบ นางอร น่านอุบ ๒๐๐

๖๐๓ นางสุนทร คนดารา นายจำนอง คนดารา นางสาวสุภัค คนดารา ๒๐๐

๖๐๔ นางสาวนันทา จันทร์ตรี ๑๐๐

๖๐๕ นางสาวอัจฉรา ดำนา ๑๐๐

๖๐๖ นางชู อินหมี่ ๑๐๐

๖๐๗ นางเฉลี่ยม จันทร์ชุ่มและครอบครัว ๑๐๐

๖๐๘ นายบรรจบ สุขสอน ๑๐๐

๖๐๙ นางอ๊อด จ๊อกถึง (ต่างหูทอง)

๖๑๐ นางจามรี และนายนิวัส นายอภิวัทต สังข์เพชร ๑,๐๐๐

๖๑๑ นายสังกาศ เกี้ยงกงษ์และครอบครัว ๑๐๐

๖๑๒ คุณบุญมี เชตบุญ ๑๐๐

๖๑๓ นางประเจน แฉล้มวงศ์วาน ๑๐๐

๖๑๔ นางนารีรัตน์ นิจรดางกูร ๑๐๐

๖๑๕ นางบรรจง จูเขียวและครอบครัว ๑๐๐

๖๑๖ นางสาวนริศรา ชาติราศรี ๑๐๐

๖๑๗ นางมาลี อยู่สถิตย์ ๕๐

๖๑๘ นางโสน เหย์เลอร์ ๑๐๐

๖๑๙ นายตูม จ๊อกถึง ๑๐๐

๖๒๐ นายเอกภพ นุ่มพรม ๑๐๐

๖๒๑ นางสาวชลธิชา กล่องชู ๑๐๐

๖๒๒ นายสมุรและนางบังอร สายสินทร์  ๕๐๐

๖๒๓ นางสาวมาลัย โจแสน นายณัฐวัฒน์ กมลฐิติโชติ เด็กชายชยันต์ยุทธ กลมฐิติโชติ ๑๐๐

๖๒๔ ร.ต.อ.พดุง นางราณี พ.ญ.นารีนารท อยู่แย้ม ๓๐๐

๖๒๕ นางสาวโชติมาย งามสิริรัตนกุล ๑๐๐

๖๒๖ นางปรางค์ แตงอ่อน ๑๐๐

๗๒๗ นางสาวจิราวดี สุ่มแก้ว ๑๐๐

๖๒๘ นางสาวจิราวดี มีฤทธิ์ ๔๓

๖๒๙ นางสาวปาริฉัตร แสนศรีแก้ว ๕๐

๖๓๐ นายอนุชิต เพ็ชรสะอาด ๕๐

๖๓๑ นางถนอม พรมดวงและครอบครัว ๑๐๐

๖๓๒ คุณภูสิทธิ์ พัฒน์ระวี คุณพัชรภรณ์ พัฒน์ระวี ๑๐๐

๖๓๓ นายสำรวย ทองหล่อง นางลำดวน ทองหล่อง น.สสุดารัตน์ ทองหล่อง ๒๐๐

๖๓๔ นายทิน น้อยถึง นางทิ้ง น้อยถึง ๑๐๐

๖๓๕ นางจิรัชญา เสาร์แดน ด.ต กตัญญู เสาร์แดน น.สณิชกานต์ เสาร์แดน น.สณัฐชยา เสาร์แดน นายสุทธิพงษ์ คำมอญ ๑๐๐

๖๓๖ นายกฤษดา เรืองคำและครอบครัว ๑๐๐

๖๓๗ น.สฐิติมา สุขสวัสดิ์และครอบครัว ๑๐๐

๖๓๘ นายสุดยอด มาเขียว น.สวิภาวี มั่นคง นางปิยะนุช มั่นคง ๑๐๐

๖๓๙ นางชื่น. ทรัพย์ประมูล น.สอณิศา ทรัพย์ประมูล ๑๐๐

๖๔๐ นายธนภุทร์. โต๊ะถม ๑๐๐

๖๔๑ นางวันเพ็ญ ชั้นพลอย ๑๐๐

๖๔๒ นายสุพัฒน์ ส่มแก้ว ๑๐๐

๖๔๓ นางน้ำเพชร ส่มแก้ว ๑๐๐

๖๔๔ นายอนาวิล ส่มแก้ว ๑๐๐

๖๔๕ นายธนัตถ์กิตติ์. บุญเลิศชนโชค ๑๐๐

๖๔๖ น.สบุญญภร รุ่งเจริญและครอบครัว ๑๐๐

๖๔๗ นางไพวรรณ แก้วทุ่ง ๑๐๐

๖๔๘ น.สวารุณี ม่วงจันทร์ ๑๐๐

๖๔๙ นายมังกร สีสาย ๑๐๐

๖๕๐ นางสว่าง เหล่ากิจรุ่งเรือง นายสงวน เหล่ากิจรุ่งเรืองและครอบครัว นายพรเทพ เฉลิมสิริโรจน์และจักรพันธ์ เฉลิมสิริโรจน์และครอบครัว นางสาวเบญจวรรณ เเพรหม่องและครอบครัว ๕๐๐

๖๕๑ นายดาวเรือง นางสำเนียง ใจบิดาและครอบครัว ๑๐๐

๖๕๒ นางสาวกรรณิการ์ ใจบิดา ๑๐๐

๖๕๓ นางแสงอรุณ ลัวร์เซ็นและสุธินันท์ เกตุสอน ๑๐๐

๖๕๔ นางจุฑามาศ ปารีสและครอบครัว ๑๐๐

๖๕๕ นางเกสรา พันบุญและครอบครัว และนายฉลอง พันบุญ ๕๐๐

๖๕๖ นางเตือนใจ พันบุญ ๓๐๐

๖๕๗ นายวีรเดช คล้ายเรือนและครอบครัว ๑๐๐

๖๕๘ นางนันทิชา อ่วมพรมและครอบครัว ๑๐๐

๖๕๙ นางจวน นายธีระ สีปัญญาและครอบครัว นางสาสปาจารี สีปัญญา ณิชาภัทร์ สีปัญญา ๓๐๐

๖๖๐ นายธนพจน์ อ้นสากล ๒๐๐

๖๖๑ นายธนดล ประทุมศิริ ๑๐๐

๖๖๒ นางน้อย นายเทย สอนเกตุ และครอบครัว ๑๐๐

๖๖๓ ด.ช.ณัฐฤทธิ์ สอนเกตุ ๒๐

๖๖๔ ด.ช.ธนกร ธนกฤต ยมเกิด และครอบครัว ๑๐๐

๖๖๕ จิระพงศ์ วันจันทร์ และครอบครัว ๑๐๐

๖๖๖ นายวีรวิทย์ ฉันทวรางค์และครอบครัว ๑๐๐

๖๖๗ นางบุญเรือง กุลอินทร์ และครอบครัว ๑๐๐

๖๖๘ นายธงชัย วงค์สาระ และครอบครัว ๑๐๐

๖๖๙ นางสาวสุนารี เชื้อบัว และครอบครัว ๑๐๐

๖๗๐ นางสมม่วง เรืองเจริญ และครอบครัว ๑๐๐

๖๗๑ นางสาวเกล้าลดา สิงหเดช และครอบครัว ๑๐๐

๖๗๒ นางสำรอง วันเล็ก และครอบครัว ๑๐๐

๖๗๓ นางแถว วงสาระ และครอบครัว ๑๐๐

๖๗๔ พตอ.หญิงวิไลรัตน์ ด่านพิกุลทอง และครอบครัว ๒๐๐

๖๗๕ นางสาวจีรภา เพ็ชรพูล และครอบครัว ๒๐๐

๖๗๖ นายกมล ทับเพ็ชร และครอบครัว ๑๐๐

๖๗๗ นางสาวกรรณิการ์ วงค์กลม และครอบครัว ๑๐๐

๖๗๘ นางสาวสุวนันท์ กล้าวิเศษ และครอบครัว นายธีรยุทธ คำชื่น และครอบครัว ๑๐๐

๖๗๙ Liu HANG,ZHALG HUALI ๑๕๐

๖๘๐ น.สศิริรัตน์ สิงห์โสทา ๓๐

๖๘๑ นางช้อย บุญสุกรรณ์ ๑๐๐

๖๘๒ นางศรีสุดา รัตนไพบูลย์ ๑๐๐

๖๘๓ ครูเกรียงไกร ยารัก ๑๐๐

๖๘๔ นายธีรพล จ๊อกถึง ๒๐

๖๘๕ คุณสมภพ วิลุทธิ์จำเริญ ๑๐๐

๖๘๖ คุณกนิษฐา ๑๐๐

๖๘๗ คุณมณฑีชา แฮร์มันน์ ๑๐๐

๖๘๘ คุณวรรณรัตน์ เศรษฐดิลก

๖๘๙ บริษัท. บิงซูจำกัด ๑๐๐

๖๙๐ นางไสว เรืองจันทร์และครอบครัว ๒๐๐

๖๙๑ คุณชุติภรณ์ จันทร์สายทอง ๑๐๐

๖๙๒ นายณัฎฐนันท์ เดชนภาพรและครอบครัว ๑๐๐

๖๙๓ นายจักร์กริช วัฒนวีร์และเพื่อนๆ ๑,๐๐๐

๖๙๔ ด.ช เตชิต สุวรรณทาและครอบครัว ๑๐๐

๖๙๕ นายวิทูล สุวรรณทา ๑๐๐

๖๙๖ สำราญ เรือรอง ๒๐

๖๙๗ จิณต์ธนภัค รัตนเสถียร ๑๐๐

๖๙๘ ฉลอง บุญลือ ๑๐๐

๖๙๙ คุณรัญจวน กลิ่นบุญ ๑๐๐

๗๐๐ คุณเนียจ กลิ่นบุญ ๕๐

๗๐๑ คุณอนงค์ กลิ่นบุญ ๕๐

๗๐๒ คุณสมนึก พุ่มดี คุณสมศักดิ์ พุ่มดี คุณนพฤทธิ์ พุ่ม ๑๐๐

๗๐๓ ร้านครูต้อย ๕๐๐

๗๐๔ นางลูกอินทร์ มีฤทธิ์

๗๐๕ นางสาววนิด. แก้วศรีและครอบครัว ๑๐๐

๗๐๖ ครอบครัวคชสิทธิ ๒๐๐

๗๐๗ นางบุญเยือน พรมนิมิตร ๒๐๐

๗๐๘ นางลำยง กุลอินทร์ ๑๐๐

๗๐๙ นายประสิทธิ ใจรักและครอบครัว ๒๐๐

๗๑๐ นางมณฑา ขวนขวาย ๑๐๐

๗๑๑ น.สอารีญา เอี่ยมทุ่งและครอบครัว ๑๐๐

๗๑๒ นางทิพย์เกษร สุริยง ๖๐

๗๑๓ น.สสุรีย์ ก้อนแก้วและครอบครัว ๑๐๐

๗๑๔ นายธีระศักดิ์ จิระประยุตและครอบครัว ๓๐๐

๗๑๕ นางบด เกิดทอง ๑๐๐

๗๑๖ นายสำอางค์ เกิดทอง ๑๐๐

๗๑๗ นายธารา กุลอินทร์และครอบครัว ๑๐๐

๗๑๘ น.สกุหลาบ พรมชาตและครอบครัว ๑๐๐

๗๑๙ น.สวัชรี ขุนทองและครอบครัว ๑๐๐

๗๒๐ พระวิชาติ โชติปาโลสุดประเสริฐ ๖๔๐

๗๒๑ นายภานุพัฒน์ จันทร์บาง ๑๐๐

๗๒๒ นางพี่ดาจันทร์บาง ๑๐๐

๗๒๓ นางสาวสุภาวดี จันสุก ๑๐๐

๗๒๔ อนิรุทธิ์ วังแก้ว ๑๐๐

๗๒๕ นางปั่นหยี. อ่อมอินทร์ ๑๐๐

๗๒๖ นางสาวชลธิชา บำเรอ ๑๐๐

๗๒๗ นายชุติพันธุ์ กอบฝั้น ๑๐๐

๗๒๘ นางณฐศศิกานต์ ต่ายมีปภาวินท์ ๒๐๐

๗๒๙ นางสาวอุทุมพร สอนโต และครอบครัว ๑๐๐

๗๓๐ นางสาวอมรรัตน์ ฉิมชู ๕๐

๗๓๑ นางสาวปัทมา ปริมาณ ๔๐

๗๓๒ นายปริญญา วัฒนวัง ๑,๐๐๐

๗๓๓ นางปิยะฉัตร ทองแพะ ๑,๐๐๐

๗๓๔ นายสุทัติ ผ่องสุภัค ๑๐๐

๗๓๕ ร.ต.ท.มานพ ดต.หญิงพัชรี แย้มศิริ ๕,๓๔๐

๗๓๖ นายกมล ทรัพย์สินพร้อมครอบครัว ๒,๐๐๐

๗๓๗ นายศราวุธ ชุ่มชื่นและครอบครัว ๑,๐๐๐

๗๓๘ คุณละม่อม จั่วแจ่มใส. ๑๐๐

๗๓๙ คุณเผด็จ - เบ็ญจมาศ นิสิตคุณากร ๓๐๐

๗๔๐ คุณปัทมา จั่วแจ่มใส ๑๐๐

๗๔๑ ด.ญ.อภิญญา พรทวีกุล ๒๐

๗๔๒ คุณนพเก้า ผฌิบเจริญ ๒๐

๗๔๓ ด.ญ.ซันนีพาย แก้วศรี ๒๐

๗๔๔ นายทชภป กลิ่นหอม ๑๐๐

๗๔๕ นายเริ่ม พุ่มสีนิน ๒๐

๗๔๖ นางอารยา ปทมทองธรรมปรีดา ๑๐๐

๗๔๗ นางสาวธนกร นิลเอม นายศุภกฤต นิลเอม ๑๐๐

๗๔๘ นางณัฐยานี ธนรัฐโผอิน และครอบครัว ๖๐๐

๗๔๙ นางบุญชู แซ่เล้า ๑๐๐

๗๕๐ นางสาวระอวย ต้นกลั่น ๔๐

๗๕๑ นางสาวครภัค เสรีโยธิน ๔๐

๗๕๒ นางสาวพิมพ์ทอง มากทอง ๔๘

๗๕๓ Chen Junliang และครอบครัว ๔๐

๗๕๔ นางสาวพิชยาพร มากทอง ๒๒

๗๕๕ นางสำรวย กิ่งวาที ๑๐๐

๗๕๖ นายจรูญ สีลาวร ๑๐๐

๗๕๗ ครอบครัว ผดุงวัย ๑๐๐

๗๕๘ ครอบครัว โตรอด ๑๐๐

๗๕๙ แม่อำไพ ทิมจีน และครอบครัว ๑๐๐

๗๖๐ คุณวรญา กาเหว่าพรกุล ๒๐

๗๖๑ คุณอภิชาติ อารีรัตน์ อนัญญา อรรถภาพ แจ่มแจ้ง ๑๐๐

๗๖๒ นายพิชิต วิริยากุลภัทรและครอบครัว ๑๐๐

๗๖๓ นางสาวสำรวย โตเอี่ยม ๑๐๐

๗๖๔ นายสมเดช นางเบญจมินทร์ ปานเทียม เด็กหญิงจิราพัชร อินทรสุข ๒๐

๗๖๕ นางสาวกุสุมา ฟองภู่ นายปิยะพัฒน์ ภูมิศาสตร์ ๑,๐๐๐

๗๖๖ นางสาวภาวินี เศรษฐีพ่อค้า ๑๐๐

๗๖๗ นางสาวฐิติพร เทียนบุตร ๕๐

๗๖๘ นายวิวิธช์ อิทรดาทและครอบครัว ๔๐๐

๗๖๙ นางสาวนฤมล วิสุทธิรัตนกุล ๔๐๐

๗๗๐ เด็กชายพันทภพ จินตนา ๔๐๐

๗๗๑ นางสาวนุชจรินทร์ กำลังดี เด็กหญิงประภาวรินท์ ประยุทธมานาดี ๑๐๐

๗๗๒ นางสาววริศราวัลย์ สุธีร์วรรณโฉม ๑๐๐

๗๗๓ นายชวการต์ สุวรรณโฉม ๕๐

๗๗๔ นางสาวนัทธมน เจริญภาพ ๕๐

๗๗๕ ให้พระอาจารย์ประสิทธิ์คงคาศรี ๕๐๐

๗๗๗ นางสาวเนรัญชลา สวัสดิ์รักษา ๑๐๐

๗๗๘ นางจันทิมา จันทร์ผัก ๑๐๐

๗๗๙ นางสาววิมลพัชร ปริสุทธิ์สุนทร ๑๐๐

๗๘๐ นายสหรัถ กลิ่นแย้ม และครอบครัว ๑๐๐

๗๘๑ นางสาวเกษร ทรัพย์เมือง และครอบครัว ๑๐๐

๗๘๒ นายไพโรจน์ ธงไชย และครอบครัว ๒๐๐

๗๘๓ นายประพัฒน์และครอบครัว ๑๐๐

๗๘๔ คุณจินดา ยศสมุทร ๕๐๐

๗๘๕ นายประจวบ บู่สี ๑๐๐

๗๘๖ จ.ส.อ.สิทธิพร เด็กชายณพคุณ ผ่องด้วง ๑๐๐

๗๘๗ นางสาวสุวิมา บู่สี ๑๐๐

๗๘๘ นายเมธาพัฒน์ ฉัทรโรจน์สิริ ๑๐๐

๗๘๙ นายวีภัทณ์ งานวิชานน์ และครอบครัว. ๕๐

๗๙๐ เด็กหญิงพัชรพร โนรา. ๒๐

๗๙๑ นางชวนพิศ นายสีไพร กรกุมศาสตร์. ๑๐๐

๗๙๒ วารินทร์ ชื่นชมบุญ. ๕๐

๗๙๓ นายเอนก นางสุวรรณ โมเรือง นางสาว โมเรือง. ๑๐๐

๗๙๔ นางฉลอม พิมแก้ว พร้อมครอบครัว ๒๐๐

๗๙๕ นายปรีชา ศรีษรีสดิ์และครอบครัว ๑๐๐

๗๙๖ นางสาวสุวรรณ นายประพันธ์ เด็กหญิงพิมวชมล เด็กหญิงปุณยาพร ธิคุณ นายสมศักดิ์ จุลเกตุ ๑๐๐

๗๙๗ คุณโยธิน คุณทูลียานี. ถนอมรัตน์ ๑๐๐

๗๙๘ ร.ต.ต.ชูชาติ บุญยะกาญวน ๑๐๐

๗๙๙ ด.ช.ภูวเดช สุยะขัด ๑๐๐

๘๐๐ พัธนนันท์ นฤเศรษฐี เตชะพงษ์ศานต์ และครอบครัว ๒๐๐

๘๐๑ คุณไชยวุฒิ สิทธิวงค์ คุณชฎิลพร สิทธิวงค์ คุณธัญวรัตน์ สิทธิวงค์ คุณภูริณัฐ สิทธิวงค์ ๕๐๐

๘๐๒ นางอำไพ สุขสมบัติ สุขสมบัติ นายโกสุม สุขสมบัติ น.ส.วรญา กาเหว่าพรกุล ร.ท.มานะ กาเหว่าลาย นางสุภิสร กาเหว่าลาย ๓๐๐

๘๐๓ นายสิทธิพันธุ์ และ พญอรวรรณ จิระพจน์พร และครอบครัว ๑๐๐

๘๐๔ น.ส.โสภา คล้ายแท้ น.ส.ธนภัค สจิต นายสวิเรท คล้ายแท้ นาย ทรงวุฒิ คล้ายแท้ นางทิพย์วรรณ รู้พจาพัชร นายอุปถัมภ์ คล้ายแท้ นางทิพย์วรรณ รู้พจาพัชร นายอุปถัมภ์ คล้ายแท้ นางทิพรินทร์ ฐิติวัสดุสุนทร และครอบครัว ๒๕๐

๘๐๕ หริรักษ์ โล่ห์พัฒนานนท์ ๑๐๐

๘๐๖ นางคงดี ทักตา ๑๐๐

๘๐๗ ด.ช.ปณิธิ เจริญทรัพย์ ๕๐

๘๐๘ นายธิฤติ เจริญทรัพย์ ๒๐

๘๐๙ บ้านศรีอินทร สกุลรัตน์ โฆษภัทรพิมพ์ ๕๐

๘๑๐ นายภูวเดช แก้วศรี นางรุ่งนภา แก้วศรี ด.ญ.กัญญาภัทร แก้วศรี

๘๑๑ นางถาวร วงศ์อุดม นางจินตนา วงศ์อุดม นายธนบดี วงศ์อุดม นางทวี มากุล จ.ปทุมธานี ๒๐๐

๘๑๒ นายอนันตวัฒน์ ดิษย์ธนากูล นางวสุรัตน์ ดิษย์ธนากูล ครอบครัวพีรยาวิจิตร ครอบครัวเอี่ยม ครอบครัวจันทร์ตรี ครอบครัวโมกมัน ๒๒๐

๘๑๓ นายวิรัช นางวิพาวรรณ ปิ่นวิลัย นายวงศ์วรัณ ปิ่นวิลัย น.ส.สุพรรษา สุขสมบัติ ๕๐๐

๘๑๔ นายปฏิรูป นางชวิฏา,นายวาสิน สายสิน,นางวัฒนี นายชัชวาลย์ สมาศิลป์,นาบไชยวัฒน์ นางชวินดา สมาศิลป์ ,นางสาว อรอนงค์ นางสาว ใจแก้ว ธงศิลา ๑,๓๐๐ 

 

รวมยอดเงินทั้งหมด ๗๘๓,๘๐๒มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการะแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข
วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210 , 085-052-3797 traphangthong@hotmail.com